Digitale systeemrapportage Waddengebied gelanceerd


Rijkswaterstaat en Deltares lanceerden in april 2023 de Digitale Systeemrapportage Wadden. De Digitale Systeemrapportage is een instrument om abiotische indicatoren (monitoringdata) voor de toestand van de Waddenzee eenvoudig en centraal openbaar toegankelijk te maken. Hierdoor kan de data gebruikt worden door beheerders, beleidsmakers of onderzoekers.

Basismonitoring Wadden

De opzet van deze Digitale Systeemrapportage is een initiatief dat ondersteund wordt door de Basismonitoring Wadden. Het is één van de doelstellingen van de Basismonitoring om voor beheer relevante Waddendata goed digitaal toegankelijk te krijgen. Hiermee kunnen trends en ontwikkelingen snel worden opgezocht en verder worden geanalyseerd. Het opdoen van systeemkennis en de monitoringsstrategie daarop inrichten is dan ook een belangrijk doel. Eerder al heeft de Waddenacademie voor de socio-economische ontwikkelingen de Waddenbalans gerealiseerd. Nu heeft Rijkswaterstaat de eerste definitieve versie voor een Digitale Systeemrapportage Wadden met de abiotische/morfologische indicatoren ontwikkeld.

Alles is verbonden

In de Digitale Systeemrapportage zijn meer dan 35 indicatoren opgenomen. “Aangezien alle indicatoren (in)direct met elkaar verbonden zijn zorgt het bundelen van de indicatoren voor een goed overzicht van de interacties, uitdagingen en monitoring of kennisleemtes in het systeem” aldus Martijn klein Obbink, deelprojectleider bij Rijkswaterstaat. Als voorbeeld hiervan noemt hij de relatie tussen de aanleg van de Afsluitdijk en plaatareaal (Figuur 1). “Veranderingen in het getij, veroorzaakt door de aanleg van de Afsluitdijk, hebben geleid tot verschuivende stroomsnelheden, overstromingsduur en sedimentaanvoer en heeft daarmee invloed op het plaatareaal”. Deze gegevens kunnen allemaal uit de Digitale Systeemrapportage gehaald worden en daarmee voor beheer en onderzoek relevante informatie opleveren.

Het komende jaar wordt de Digitale Systeemrapportage verder ontwikkeld. Er worden meer indicatoren toegevoegd en wordt er geprobeerd het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.

De Digitale Systeemrapportage is hier te bekijken


Datahuis