Inpassing SIBES


SIBES is sinds 2008 een jaarlijkse Waddenzeebrede bemonstering van bodemdieren en sediment op de platen van de Nederlandse Waddenzee, inclusief Eems-Dollard. Hiervoor worden volgens een 500 meter grid op ongeveer 4500 locaties monsters genomen. Bodemdieren in het sediment vormen in de Waddenzee de belangrijkste schakel tussen primaire productie en de rijkdom aan vogels en vissen.

onderzoek op het wad

SIBES is het enige programma dat deze voedselbronnen jaarlijks voor de hele Waddenzee in kaart brengt. Daarmee is het ook de enige gegevensbron voor het kunnen volgen  van effecten van menselijk activiteiten, zoals bodemdaling door gas- en zoutwinning, mechanische pierenspitterij, etc.

SIBES is het eerste programma waarvan het Kernteam basismonitoring verkent in welke mate en vorm het antwoorden kan geven op de beheervragen die in het kader van de Basismonitoring zijn geïnventariseerd. Dit gebeurt door Wageningen Marien Research. Zij stellen een analysedocument bodemfauna Waddenzee op en organiseren een expertbijeenkomst. Het eindadvies wordt medio 2020 verwacht.