Privacy


Waddenzee.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Waddenzee.nl kan beschikken over bepaalde persoonsgegevens van (natuurlijke) personen. Die gegevens bestaan uit e-mailadressen en zijn vooral nodig om onze publieke taken uit te voeren, zoals de beantwoording van vragen of het verwijzen naar andere contactpersonen via e-mail.

Waddenzee.nl verstuurt geen nieuwsbrieven en heeft geen beschikking over een mailinglijst. Naast beantwoording van vragen is alleen sprake van websitebezoek. (zie daarvoor het onderdeel: Uw bezoek aan onze website).

Wie is binnen Waddenzee.nl verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De website wordt aangestuurd door bestuurders van de diverse deelnemende overheden en kennisinstituten, vertegenwoordigd in het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee.

Uw bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, zet het computersysteem automatisch een cookie op uw computer. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht en/of de tijdstippen van bezoek. U kunt de cookies uitzetten via de browser. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Toestemming

Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Die intrekking heeft geen gevolgen voor de met toestemming verwerkte gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Waddenzee.nl volgt de bewaartermijnen die gelden voor de Rijksoverheid.

Delen met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit nodig is om uw vragen te beantwoorden. Als wij een vermoeden hebben van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die het algemeen belang dienen, waaronder opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens bepaalde rechten. Die rechten gelden niet onverkort. U kunt uw rechten alleen uitoefenen voor zover de privacyregelgeving u deze rechten toekent. Het kan dus zijn dat een verzoek niet of niet geheel wordt gehonoreerd. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien en gegevens die onjuist of onvolledig zijn te laten wijzigen of aan te vullen.
Ook heeft u het recht op verwijdering van persoonsgegevens (waaronder het recht om ‘vergeten’ te worden), het recht op beperking van gegevensverwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen: info@waddenzee.nl Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten. We willen het graag oplossen.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Als u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door waddenzee.nl, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. In deze verklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.
24 mei 2018
vs. 2018 / 01