P1 - Bacteriën en virussen Noordzeekustzone (Texel)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel plankton, algen, zeegras en kwelder.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Soortensamenstelling van bacteriën en virussen in de Noordzeekustzone.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Datum voltooiing, volgende herziening

Gestopt per 1 januari 2014.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Dataset met gegevens over de samenstelling van bacteriën en virussen in de Noordzeekustzone (zuidpunt Texel).

Doel waarvoor data worden verzameld

Monitoronderzoek ten behoeve van trenddetectie.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

NIOZ, Corina Brussaard, 0222-369513.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Tot 1 januari 2014 uitvoering monitoring. Data-analyse, rapportage (publicatie).

Geografisch gebied

Grensgebied Waddenzee/Noordzee (zuidpunt Texel).

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Bemonstering op slechts 1 locatie.

Overige beperkingen in gebruik

In principe zijn gegevens alleen toegankelijk voor medewerkers van NIOZ. Gegevens worden lokaal opgeslagen. Voor gebruik door derden contact opnemen met contactpersoon.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Biodiversiteit; trends; bacteriën, virussen; biomassa.

Temporele dekking

Periode 2003-2013, 50 maal per jaar.

Volledigheid

Steekproef, wekelijkse bemonstering.

Nauwkeurigheid

Aantallen en biomassa.

Algemene beschrijving van herkomst

Bemonstering tijdens hoogwater met emmer vanaf steiger in Marsdiep.

Inwinningsmethode

2003 t/m 2013, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Determinatie en biomassabepaling.

Meetvariabelen

Datum, aantallen, soorten, biomassa.

Meetmethodiek

Bemonstering met emmer vanaf bestaande steiger in diep water, op 22 m vanaf de dijk.

Soort dataset (opslagmedium)

Acces, Excel.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N0 N(Y)+ N N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Talrijk aanwezige soorten.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110.

Referenties

Een wetenschappelijke publicatie van de resultaten is voorzien.