P6 - Verspreiding Zeegras in Wz en Zeeuwse wateren


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel plankton, algen, zeegras en kwelder.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Bestandsopname van het areaal Groot en Klein Zeegras in de Waddenzee (en de Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen, Krammer, Krabbenkreek en andere Zeeuwse wateren); onderdeel van MWTL.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek sinds 1991.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens betreffende de verspreiding van Groot en Klein Zeegras in de Waddenzee (en de Oosterschelde, Westerschelde, Grevelingen en andere Zeeuwse wateren).

Doel waarvoor data worden verzameld

Tot 1930 kwamen in de ondiepe delen op de overgang van de westelijke Waddenzee naar de Zuiderzee uitgestrekte velden van het breedbladig Groot zeegras voor. Aan deze ondiepe zeegrasvelden kwam een abrupt einde toen in 1932 een epidemie uitbrak die de zeegraspopulaties aan de Noord-Atlantische kusten grotendeels te gronde richtte. In de Waddenzee was de teloorgang permanent. De zeegrasvelden in het Deltagebied waren vrijwel zeker alleen aanwezig op de platen en slikken. Deze hebben tot in de jaren ’50 nauwelijks aandacht gekregen. Bestandsopname in het litoraal en sublitoraal, met name gericht op kerngebieden, zijn locaties waar zeegras door de jaren heen tamelijk stabiel voorkomt.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Rijkswaterstaat.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Zie http://www.rws.nl/water/waterdata_waterberichtgeving/meetgegevens_bij_ rijkswaterstaat/.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data 015 – 275 77 00.

Geografisch gebied

Waddenzee, Zeeuwse wateren, zowel litoraal als sublitoraal.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen jaren niet mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Verspreiding van soorten; trends; diversiteit.

Temporele dekking

Lokaal enkele systematische karteringen uit de zestiger en zeventiger jaren. Vanaf 1991 tot 2011 jaarlijkse karteringen. vanaf 2011 worden in de Waddenzee alle potentiële zeegrasgebieden eens in de drie jaar gekarteerd. Het eerste karteerjaar volgens deze nieuwe cyclus is 2011.

Volledigheid

Steekproef, 1 keer per drie jaar gericht op kerngebieden. Alle kerngebieden, daar waar zeegras aaneengesloten over een groter gebied met hoge bedekking voorkomt, worden intensief bemonsterd. Het overige potentieel geschikte areaal wordt systematisch via vastgestelde raaien bemonsterd

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering.

Algemene beschrijving van herkomst

Bemonstering van de voor de soort geschikte gebieden. Relevante soorten vanuit KRW.

Inwinningsmethode

Sinds 1991 professioneel; na 2011 ook dankzij informatie van vrijwilligers.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Bewerking van gegevens in kaarten.

Meetvariabelen

Areaalgroottes, plaatskeuze.

Meetmethodiek

In kaart brengen en inmeten van de arealen (GPS).

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR/WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y++ Y NY N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Zostera marina, Zostera noltii.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130, 1140, 1160.

Referenties

  • Bos, A.R. & van Katwijk, M.M. 2005. Herintroductie van Zostera marina in de westelijke Waddenzee (2002-2005). Rapport Afd. Milieukunde, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radbout Universiteit, Nijmegen 71 p.
  • De Jonge, V.N., de Jong D.J., van Katwijk, M.M. 2000. Policy plans and management measures to restore eelgrass (Zostera marina L.) in the Dutch Wadden Sea. Helgol. Marine Res. 54: 151-158
  • De Jonge, V.N., van den Bergs, J. & de Jong, D.J. 1997. Zeegras in de Waddenzee, een toekomstperspectief. Beheersaanbevelingen voor het herstel van Groot en Klein zeeegras (Zostera marina L. and Zostera noltii Hornem.). RIKZ rapport 97.016: 37 p.
  • Essink K., de Vlas, J., Nijssen, R. 2003. Heeft mechanische kokkelvisserij invloed gehad op de ontwikkeling van zeegras in de Nederlandse Waddenzee Evaluatieonderzoek Schelpdiervisserij 2e Fase (EVAII), Deelonderzoek E. Rapport RIKZ/2003.026
  • Van Katwijk, M.M. 2000. Possibilities for restoration of Zostera marina beds in the Dutch Wadden Sea. Dissertatie, Universiteit van Nijmegen.
  • Verschuure, J.M. 1998. Verspreiding en biomassa van Groot zeegras (Zostera marina L.) in het Grevelingenmeer en het Veerse Meer in 1998. Rapport NIOOCEMO, Yerseke: 14 p.
  • http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/zeegras/