P8 - Kwelderhoogte en vegetatieontwikkeling Friese en Groningse kust


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel plankton, algen, zeegras en kwelder.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Wageningse SEB/PQ-meetnet.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Wageningen Marine Research.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend project met in principe jaarlijkse toekenning. Het is momenteel onderdeel van de Wettelijke Onderzoekstaken (WOt) Natuur & Milieu waardoor voortzetting redelijk geborgd is.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Opslibbingsgegevens, maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling op diverse locaties langs de Friese en Groninger kust.

Doel waarvoor data worden verzameld

Data betreffende jaar-op-jaar veranderingen van deze kwelders worden naast transectmetingen en vlakdekkende vegetatiekaarten gebruikt om de ontwikkelingen in het kwelderareaal en de vegetatie in relatie tot opslibbing, waterstanden te volgen, voor beheeradviezen en nationaal en internationaal (TMAP) beleid en voor rapportageverplichtingen in het kader van Europese wetgeving.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Wageningen Marine Research, Ankerpark 27, 1781 AG, Den Helder. 0317-480900.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

  • Kelly Elschot, Wageningen Marine Research, kelly.elschot@wur.nl, 0317-480467. Metingen, dataverwerking, analyses en rapportage.

Geografisch gebied

Friese en Groninger vastelandskust.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Het zijn puntmetingen, dus niet geschikt voor vaststellen vlakdekkende trends.

Overige beperkingen in gebruik

Dataset is (nog) niet vrij toegankelijk.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Zeespiegelstijging, biodiversiteit, trends, beheer.

Temporele dekking

1993 of later (omdat het een zich uitbreidend netwerk is) – heden; Opslibbing 2 x per jaar; vegetatie 1x per jaar.

Volledigheid

Regionaal; momenteel 136 puntmetingen op diverse locaties langs de Friese en Groninger kust met permanente kwadraten in de verschillende vegetatiezones.

Nauwkeurigheid

Hoogtemetingen in mm; Vegetatie: bedekkingspercentage aanwezige soorten in pq’s van 2×2 m.

Algemene beschrijving van herkomst

Professioneel. Zowel SEB-metingen als vegetatieopnamen zijn door Wageningen Marine Research (en voorlopers) oorspronkelijk in diverse kleinere tijdelijke projecten uit diverse financieringsbronnen gestart en vervolgens bijeengebracht in één groot SEB/PQ-meetnet.

Inwinningsmethode

Systematisch op vaste meetpunten.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Berekening hoogte maaiveld t.o.v. NAP/GHW, opslibbing, de vegetatiebedekking wordt via classificatieprogramma SALT97 en SALT08 omgezet in vegetatietype en de vegetatiezoneringen worden vastgesteld.

Meetvariabelen

Datum, locatie (coördinaten), maaiveldhoogte (ten opzichte van NAP/GHW), afstand tot de dijk, vegetatiebedekking per soort, vegetatiehoogte, beweidingsintensiteit, soort vee, ontwatering.

Meetmethodiek

Veldbezoeken op 136 meetpunten geclusterd op 4 locaties in de Friese en Groninger vastelandskwelders. Opslibbingsmetingen met de Sedimentatie-Erosie- Balk (SEB-metingen) jaarlijks op alle 136 meetpunten in maart en aug/sept, waarbij in aug/sept. ook vegetatie-opnames gemaakt worden in de pq’s volgens vaste vegetatieopnameschalen (Londo of Tansley).

Soort dataset (opslagmedium)

Excel.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y++ Y Y N

Kosten op jaarbasis

Metingen, verwerking en interpretatie van de data door Wageningen Marine Research is momenteel onderdeel van WOT Natuur & Milieu dat wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Alle in de pq’s voorkomende plantensoorten (voornamelijk halofyten en brakke soorten).

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1310, 1330.

Referenties

  • Van Duin, W. E., Esselink, P., Bos, D., Verweij, G., Wolters, M. & van Leeuwen, P.W. 2005. Monitoringonderzoek proefverkweldering Noard Fryslân Bûtendyks. Tussenrapportage 2001-2004. Alterra-Texel Intern rapport/Koeman en Bijkerk rapport 2005-017/A&W-rapport 637: 48 p. + bijlagen.
  • Van Duin, W.E. & Dijkema, K.S. 2003. Proef met onderhoudsarme ontwatering in de kwelderwerken: “De Krekenproef”. Evaluatie 1997-2002. Alterra-rapport 634: 79 p. +bijlagen.