P9b - Maaiveldhoogte- en vegetatieontwikkeling Peazemerlannen


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel plankton, algen, zeegras en kwelder.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Monitoring bodemdaling Moddergat, Lauwersmeer, Vierhuizen (MLV). Onder dit programma vallen diverse andere monitoringonderdelen waarvan de dataverzameling en -verwerking door verschillende instellingen wordt uitgevoerd.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Contactpersoon: Dr. Jeroen Jansen.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend project.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Opslibbing (2x per jaar), maaiveldhoogte, (beweidings)beheer, vegetatiesamenstelling, vegetatietypen, soortengroepen, vegetatiezones in 48 pq’s in de Peazemerlannen en 29 in een referentiegebied in de westelijke Groninger kwelderwerken.

Doel waarvoor data worden verzameld

Onderzoek naar mogelijke effecten van bodemdaling op de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen door gaswinning op gaswinlocaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: Vegetatieontwikkeling in relatie tot opslibbing (waarbij ook link wordt gelegd met zeespiegelstijging, waterstanden, klimaat).

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Artemisia.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Willem van Duin, Artemisia - willem.vanduin@kpnmail.nl , 0223-637176: Metingen, dataverwerking, analyses en rapportage.

Geografisch gebied

Noordoost Friesland (de Peazemerlannen) en Noordwest Groningen.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Het zijn punt/transectmetingen, dus niet geschikt voor vaststellen gebiedsdekkende trends.

Overige beperkingen in gebruik

Dataset is (nog) niet vrij toegankelijk.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Bodemdaling, zeespiegelstijging, biodiversiteit, trends; beheer.

Temporele dekking

Peazemerlannen: Opslibbing 1995-heden, minimaal 2 x per jaar; vegetatie 1995, 1996 en vanaf 2000-heden jaarlijks. Referentiegebied Groningen: Opslibbing (2x per jaar) en vegetatie (jaarlijks) vanaf 2007-heden.

Volledigheid

Regionaal; puntmetingen op 2 locaties (Peazemerlannen en referentiegebied Groningen) met resp. 48 en 29 permanente kwadraten (pq’s) in de verschillende vegetatiezones.

Nauwkeurigheid

Hoogtemetingen in mm. Vegetatie: bedekkingspercentage alle aanwezige plantensoorten per pq van 2×2 m.

Algemene beschrijving van herkomst

Professioneel opslibbings- en vegetatiemetingen door Artemisia.

Inwinningsmethode

Systematisch op vaste meetpunten.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Berekening hoogte maaiveld t.o.v. NAP/GHW, de vegetatiebedekking wordt via classificatieprogramma SALT97 omgezet in vegetatietype en de vegetatiesoortengroepen worden vastgesteld.

Meetvariabelen

Datum, locatie (coördinaten), maaiveldhoogte (m+NAP), opslibbing, vegetatiebedekking en soortengroepen, beheer.

Meetmethodiek

Opslibbingsmetingen met de Sedimentatie-Erosie-Balk (17 metingen per meetpunt) jaarlijks op alle 77 meetpunten in maart en aug/sept, waarbij in aug/sept. ook vegetatieopnames gemaakt worden in de pq’s volgens een vaste vegetatieopnameschaal (Londo).

Soort dataset (opslagmedium)

Excel.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ NY+ N Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Alle lokaal voorkomende plantensoorten (met zwaartepunt op zoute en brakke vegetatie).

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1310, 1330.

Referenties

  • Van Duin, W.E., 2018. Kweldermonitoring in de Peazemerlannen en het referentiegebied West-Groningen: Jaarrapport 2017. Artemisia-rapport 2017-03, Artemisia-kwelderonderzoek, Den Helder, 74 p.
  • Van Duin, W.E., Dijkema, K.S., van Leeuwen, P.-W. & Sonneveld, C. 2013. Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied westGroningen: Evaluatie 2007-2012. Rapport C082/13 IMARES Wageningen UR, Texel. 59 p.
  • Van Duin, W.E., K.S. Dijkema & P.-W. van Leeuwen, 2007. Uitgangssituatie maaiveldhoogte en kweldervegetatie in de Peazemerlannen (2006). Rapport C128/07 IMARES Wageningen UR, Texel. 79 p.
  • Van Duin, W.E., Dijkema, K.S. & Zegers, J. 1997. Veranderingen in bodemhoogte (opslibbing, erosie en inklink) in de Peazemerlannen. Rapport 326 Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Texel. 104 p.