B11 - Inventarisatie droogvallende mossel- en oesterbanken Wz


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Inventarisatie van natuurlijke mossel- en oesterbanken in het litoraal van de Waddenzee.

Naam organisatie (metadata)

Wageningen Marine Research. Voor 2006: Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO).

Datum voltooiing

Lopend onderzoek (WOT).

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens die zijn verzameld tijdens de inventarisatie van de mosselbanken en oesterbanken in de Waddenzee.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen van ligging en omvang van de litorale mosselbanken en oesterbanken in de Waddenzee in het voorjaar.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Wageningen Marine Research, Karin Troost, 0317-487375.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie en uitvoering.

Geografisch gebied

Waddenzee, litoraal (ook oesterbanken in Oosterschelde en Westerschelde).

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen jaren niet mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

Opgemaakte gegevens en eventueel ruwe gegevens zijn verkrijgbaar via de contactpersoon als het verzoek wordt ingewilligd door Wageningen Marine Research. Ruwe data blijven intellectueel eigendom van Wageningen Marine Research. Voor publicatie moeten de analyses en interpretaties voorgelegd worden aan de contactpersoon.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Biodiversiteit/biotopen, verspreiding mosselen en oesters, trends.

Temporele dekking

Najaar 1994 tot nu, voorjaar (en gedeeltelijk ook in het najaar).

Volledigheid

Onvolledig. Niet alle banken worden ingemeten, maar ze worden wel allemaal gekarteerd. De niet ingemeten banken worden gereconstrueerd om een compleet beeld te maken van de hele Waddenzee.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering.

Algemene beschrijving van herkomst

Wettelijk opgelegd survey programma voor Mosselen en Japanse Oesters.

Inwinningsmethode

Mosselen sinds 1994, oesters sinds 2011, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Positie bank: longitude en latitude Arealen banken (ha).

Meetvariabelen

Coördinaten van contouren (long-lat), oppervlak van de banken. Daarnaast wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt van bedekking van oesters op de bank, percentage Mossel/Oester, dichtheid van de bank (dik redelijk, matig, dun).

Meetmethodiek

Waddenzee, litoraal. Voorafgaand aan de survey een inspectievlucht waarbij de grootste veranderingen genoteerd worden. Vervolgens veldbezoek te voet. Contouren worden te voet geregistreerd met een GPS. Bedekkingspercentages worden visueel geschat. Banken kwalificeren niet als het bedekkingspercentage lager is dan 5%. Contouren worden aan boord ingetekend in GIS.

Soort dataset (opslagmedium)

GIS-bestand (shp-files).

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ Y Y N

Kosten op jaarbasis

Mosselbanken: jaarlijks 113.000 Oesterbanken jaarlijks 90.000 inclusief Oosterschelde en Westerschelde.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Mosselbanken, oesterbanken.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1130 (Westerschelde; Eems-Dollard deels),1140, 1160.

Referenties

  • Van den Ende, D., Troost, K., Van Asch, M., Perdon, J. & Van Zweeden, C. 2018. Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2018: bestand en arealen. Wageningen Marine Research. CVO Rapport 18.023.
  • Van der Meer, J., Dankers, N., Ens, B.J., Van Stralen, M.R., Troost, K. & Waser, A. 2018. The Birth, Growth and Death of Intertidal Soft-Sediment Bivalve Beds: No Need for Large-Scale Restoration Programs in the Dutch Wadden Sea. Ecosystems https://doi.org/10.1007/s10021-018-0320-7
  • Troost, K., Van Stralen, M., Van Zweeden, C. & Brinkman, B. 2015. Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992-2013. IMARES rapport C062/15
  • Troost, K., Drent, J., Folmer, E., van Stralen, M. 2012. Ontwikkeling van schelpdierbestanden op de droogvallende platen van de Waddenzee. De Levende Natuur 113de jaargang nummer 2 mei 2012.
  • Compendium voor de Leefomgeving: http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1559-Arealen-mossel– en-oesterbanken-in-de-Waddenzee.htmli=4-35