B12 - Structuur litorale mosselbanken Wz


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Monitoring van de ontwikkeling van enkele natuurlijke mosselbanken in het litoraal van de Waddenzee.

Naam organisatie (metadata)

Wageningen Marine Research.

Datum voltooiing

BO onderzoek (WOT-IN).

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens betreffende de structuur van droogvallende mosselbanken: ligging, grootte, schelpdierbedekking, grootteklasseverdeling en geassosieerde fauna.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen van structuur en variabelen die bijdragen aan de stabiliteit van droogvallende mosselbanken.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Wageningen Marine Research, Sander Glorius, 0317-487620.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie en uitvoering.

Geografisch gebied

Waddenzee, litoraal.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen het jaar niet mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

Opgemaakte gegevens en eventueel ruwe gegevens zijn verkrijgbaar via de contactpersoon.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Diversiteit, populatiedynamica.

Temporele dekking

Voorjaar 1995 tot heden.

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering; omtrek (bepaald met GPS); shape-files.

Algemene beschrijving van herkomst

Survey programma in kader van door LNV gefinancierd BO onderzoek. Onderdeel van WOT-IN.

Inwinningsmethode

Sinds 1995, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Omlopen bank en bemonsteren van mosselen op aantal plekken. Analyse van populatieopbouw, samenstelling gemeenschap

Meetvariabelen

Oppervlakte, ligging, schelpdierbedekking en (soorten)samenstelling van litorale mosselbanken.

Meetmethodiek

Banken worden individueel ingelopen via een protocol waarbij de contouren van de bank en de bedekking van de bank vastgesteld worden. Daarnaast worden enkele bodemmonsters genomen voor biodiversiteitsbepaling en lengteverdeling van mosselen en oesters.

Soort dataset (opslagmedium)

GIS-bestand (shp-files) en databases.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ N Y N

Kosten op jaarbasis

€ 50.000.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Selectie van droogvallende mosselbanken

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1140, 1170.

Referenties

  • Fey F., Dankers, N., Meijboom, A., Sonneveld, C., Verdaat, J.P., Bakker, A.G., Dijkman, E., Cremer, J.S.M., Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014 IMARES Rapport C164/15.
  • Fey F., Dankers, N., Meijboom, A., van Leeuwen, P.W., de Jong, M., Dijkman, E., Cremer, J. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2011 en 2012 IMARES Rapport C128/13.