B14 - Bestandsopname mosselbestanden op percelen in de Wz


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Bestandsopname mosselen op percelen in de Waddenzee.

Naam organisatie (metadata)

Wageningen Marine Research, Karin Troost 0317-487375. Bureau MarinX, Marnix van Stralen.

Datum voltooiing

Lopend onderzoek, voortzetting afhankelijk van financieringsmogelijkheden.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens betreffende bodemfauna (met name mosselen, onderverdeeld in zaad, halfwas en consumptiemosselen) verzameld tijdens de bestandsopname mosselen op percelen in de Waddenzee.

Doel waarvoor data worden verzameld

Inzicht in het totaal aantal mosselen op de kweekpercelen in de Waddenzee. Deze informatie is van belang voor berekeningen over de draagkracht van de Waddenzee voor de mosselcultuur

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Wageningen Marine Research, Karin Troost 0317-487375. Bureau MarinX, Marnix van Stralen.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie en uitvoering.

Geografisch gebied

Westelijke waddenzee, sublitoraal.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen jaren niet mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

Opgemaakte gegevens en eventueel ruwe gegevens zijn verkrijgbaar via de contactpersoon als het verzoek wordt ingewilligd door Wageningen Marine Research en de opdrachtgever PO Mossel. Ruwe data blijven intellectueel eigendom van Wageningen Marine Research en PO Mossel. Voor publicatie moeten de analyses en interpretaties voorgelegd worden aan de contactpersoon.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Draagkracht.

Temporele dekking

2004 tot nu toe, tweemaal per jaar: na de voorjaarsvisserij (juni) en aan eind van het jaar (nov-dec)

Volledigheid

Steekproef, 2 keer per jaar. Wisselend aantal (400 – 500) locaties op de kweekpercelen.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering.

Algemene beschrijving van herkomst

In 2004 uitgevoerd in het kader van LNV-bestek, in 2005 uitgevoerd in het kader van PRODUS. Vanaf 2012 uitgevoerd in opdracht van PO mosselcultuur.

Inwinningsmethode

Sinds 2004, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Trekgegevens:

Positie monsterpunt: longitude en latitude. Diepte: diepte in meters.

Meetvariabelen

Vangstgegevens: mosselen, krabben, zeesterren: Totaal aantal en gewicht voor alle monsterpunten samen en bestandsschatting voor alle percelen. De mosselen zijn daarbij onderverdeeld in zaad, halfwas en consumptiemosselen.

Meetmethodiek

Westelijke Waddenzee, sublitoraal. Gericht bemonsterd wordt alleen het bezaaide gedeelte van de percelen. Max ± 900 locaties. Tuig: bodemhapper, oppervlak: 550 cm2, monstername: 5 happen per locatie.

Soort dataset (opslagmedium)

Excel bestand.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

25 k€.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Mossel

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130, 1140, 1170.

Referenties

  • De Mesel, I., Wijsman, J. W. M., Jol, J., Perdon. 2011. Onderzoeksproject Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A. Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2010. IMARES, Rapport nummer: C127/11, 35 pagina’s.
  • Kamermans, P., Baars, D., Jol, J., Kesteloo, J.J., van Der Mheen, H. 2005. LNV bestek mosselen en eidereenden Deelproject 1: Bepaling bestand op mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2004. Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV, Rapport nummer: C028/05, 24 pagina’s.
  • Van Stralen, M. 2013. Bestandsopname van mosselen op mosselkweekpercelen in de Waddenzee in de winter van 2012-2013 MarinX, Rapport nummer: RAPPORT 2013.125, 10 pagina’s.
  • Wijsman, J. W. M., Schellekens, T., van Stralen, M., Capelle, J.J., Smaal, A.C. 2014. Rendement van mosselkweek in de westelijke Waddenzee. IMARES, Rapport nummer: C047/14, 79 pagina’s.
  • Wijsman, J. W. M., Jol, J. 2012. Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2011. Wageningen IMARES, Rapport nummer: C060/12, 36 pagina’s.
  • Wijsman, J. W. M., Jol, J., Perdon, J. 2010. Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2009. Wageningen IMARES, Rapport nummer: C050/10, 50 pagina’s.
  • Wijsman, J. W. M., Jol, J. 2009. Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2008. Wageningen IMARES, Rapport nummer: C075/09, 50 pagina’s.
  • Wijsman, J. W. M., Jol, J. 2008. Onderzoeksproject Duurzame Schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A. Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2007. Wageningen IMARES, Rapport nummer: C022/08, 48 pagina’s.
  • Wijsman, J. W. M., Jol, J. 2007a. Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A: Bepaling bestand mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2005. IMARES, Rapport nummer: C004/07.
  • Wijsman, J. W. M., Jol, J. 2007b. Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A: Bepaling bestand mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2006. IMARES, Rapport nummer: C080/07.