B16 - Epibentische crustacea in litorale delen van het Balgzand


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Monitoring epibenthische crustacea Balgzand.

Naam organisatie (metadata)

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der zee (NIOZ).

Datum voltooiing

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens krabben en garnalen op 5 stations op het Balgzand.

Doel waarvoor data worden verzameld

Monitoronderzoek ten behoeve van schatting predatiedruk op juveniele macrozoobenthos in de westelijke Waddenzee.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

NIOZ, Rob Dekker, 0222-369497.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie en uitvoering, uitwerking gegevens, terugkoppeling.

Geografisch gebied

Balgzand.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen het jaar beperkt mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

In principe zijn gegevens alleen toegankelijk voor medewerkers van NIOZ. Gegevens worden opgeslagen in interne database. Voor gebruik door derden contact opnemen met NIOZ.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Macrobenthos; populatiedynamica; trends.

Temporele dekking

1983 tot heden. Aanwezigheid en lengteverdeling van garnalen en krabben, in de periode van april t/m juli.

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering.

Algemene beschrijving van herkomst

5 stations (4 monsterpunten/station); Tweewekelijks veldbezoek

Inwinningsmethode

Sinds 1983, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Metadata zijn beschikbaar.

Meetvariabelen

Datum, locatie, soort, aantal, lengte, leeftijd.

Meetmethodiek

Bemonstering met behulp van steekbuis, gezeefd over 1 mm zeef.

Soort dataset (opslagmedium)

Access bestanden.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Alle gevangen krabben en kreeftachtigen. Het betreft in alle gevallen soorten die niet specifiek (met naam) in de VR en HR worden genoemd.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1140.

Referenties

  • Beukema, J.J. & Dekker, R., 2014. Variability in predator abundance links winter temperatures and bivalve recruitment: correlative evidence from long-term data in a tidal flat. Marine Ecology Progress Series 513: 1-15.
  • Dekker, R. & Beukema, J.J., 2014. Phenology of abundance of bivalve spat and of their epibenthic predators: limited evidence for mismatches after cold winters. Marine Ecology Progress Series 513: 17-27.
  • Beukema, J.J. & Dekker, R. 2005. Decline of recruitment success in cockles and other bivalves in the Wadden Sea: possible role of climate change, predation on postlarvae and fisheries. Marine Ecolology Progress Series 287: 149-167.