B26 - Bestandsopname van Ensis en Spisula in de Noordzeekustzone


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Inventarisatie van schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone.

Naam organisatie (metadata)

Wageningen Marine Research. Voor 2006: Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO).

Datum voltooiing

Lopend onderzoek (WOT).

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens betreffende infauna en epifauna (>5 mm) verzameld tijdens de bemonstering van de Spisula in de Kustzone en Voordelta.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bestandsopname en het in kaart brengen van Spisula subtruncata (Halfgeknotte strandschelp) en Ensis sp. (Zwaardschede).

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Wageningen Marine Research, Karin Troost, 0317-487375.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie en uitvoering.

Geografisch gebied

Kustzone Nederland en de Voordelta, sublitoraal (in 1993 en 1994 alleen in de Voordelta).

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen jaren niet mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

Opgemaakte gegevens en eventueel ruwe gegevens zijn verkrijgbaar via de contactpersoon als het verzoek wordt ingewilligd door Wageningen Marine Research. Ruwe data blijven intellectueel eigendom van Wageningen Marine Research. Voor publicatie moeten de analyses en interpretaties voorgelegd worden aan de contactpersoon.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Biodiversiteit, verspreiding van soorten (infauna + epifauna), trends, zeegebieden.

Temporele dekking

Sinds 1993 (Voordelta), vanaf 1995 ook resterende deel van de Noordzeekustzone. Voorjaar.

Volledigheid

Steekproef, 1 keer per jaar, op ± 600 locaties in de Noordzeekustzone en 250 locaties in de Voordelta.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering.

Algemene beschrijving van herkomst

Wettelijk opgelegd survey programma.

Inwinningsmethode

Sinds 1993, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Berekening bestanden van (potentieel) commercieel interessante soorten.

Meetvariabelen

Vangstgegevens:

 • Spisula: Onderverdeeld in 1- en meerjarig aantallen en gewicht; individuele lengtemetingen
 • Ensis: onderverdeeld in zaad, kleiner dan 120 mm lengte (16 mm breedte) en groter dan 120 lengte (16 mm breedte); aantallen en versgewicht per locaties per klasse
 • Overige bodemdieren: aantallen, individuele lengtes en versgewicht per locatie per soort
 • Nauwkeurigheid: voor 1998 tot 1 gram, v.a. 1998 tot 0,1 gram (zonder aangroei), bij grote vangst subsample

Meetmethodiek

Kustzone Nederland en Voordelta, sublitoraal op basis van een gestratificeerd grid. ± 600 locaties Noordzeekustzone, 250ocaties Voordelta.

 • Tuig Bodemschaaf (locaties dieper dan 10 meter)
  Breedte mes: 9.5 of 10 cm. Diepte mes: 7cm.
 • Tuig Van Veen bodemhapper (gebied van de Texelse stenen)
  Oppervlak: 550 cm2. Monstername: 3 per locatie.
 • Tuig Zuigkor (Voordelta, ondieper dan 10 meter)
  Breedte mes: 20 cm. Maaswijdte: van 5 mm. Geperforeerde plaat: gaten van 0.5 bij 0.5 cm in de trommel.

Soort dataset (opslagmedium)

Access bestand.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N0 Y+ Y N NY

Kosten op jaarbasis

€ 94.000 exclusief scheepshuur.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Alle gevangen infauna en epifauna. Het betreft in alle gevallen soorten die niet specifiek bescherming genieten (met naam) in de VR en HR, maar deels wel soorten die binnen de HR zijn aangewezen als typische soorten en daarmee indicatief voor de kwaliteit van het habitattype.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110.

Referenties

 • Perdon, K.J., Troost, K., Van Zwol, J., Van Asch, M. & Van der Pool, J. 2018. Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2018. Wageningen Marine Research. CVO rapport 18.010.