B9 - Bodemfauna litorale delen Wz (Balgzand, PSplaat, Dollard)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Monitoring bodemfauna Waddenzee (Balgzand, Piet Scheveplaat, Groninger wad) en Dollard.

Naam organisatie (metadata)

Rijkswaterstaat/Waterdienst (voorheen RIKZ), Peter Bot.

Datum voltooiing

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens macrozoobenthos (epifauna en infauna) op 12 raaien in de Nederlandse Waddenzee, incl. de Dollard, waarvan 3 in het sublitoraal.

Doel waarvoor data worden verzameld

Monitoronderzoek ten behoeve van trenddetectie en toestandsbeschrijving macrobenthos Waddenzee.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Koeman & Bijkerk.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie en uitvoering, uitwerking gegevens, terugkoppeling.

Geografisch gebied

Raaien en vaste monsterplaatsen op litorale delen van het Balgzand, Piet Scheve Plaat, Groninger wad en de Dollard en sublitorale delen van de westelijke Waddenzee.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen jaren beperkt mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

Gegevens worden opgeslagen in DONAR. Voor gebruik door derden contact opnemen met de Waterdienst.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Biodiversiteit, verspreiding van soorten (bodemfauna); trends

Temporele dekking

1991 tot heden. Aanwezigheid, biomassa, lengteverdeling en leeftijdsklassen (beperkt) van soorten, aan het eind van de zomer (aug-sept) en het eind van de winter (feb-mar). Vanaf 2011 frequentie 1× per 3 jaar, i.p.v. jaarlijks, behalve Dollard (jaarlijks).

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering

Algemene beschrijving van herkomst

Tweejaarlijks veldbezoek.

Inwinningsmethode

Sinds 1991, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Metadata zijn beschikbaar.

Meetvariabelen

Datum, locatie, soort, aantal, biomassa, lengte, leeftijd.

Meetmethodiek

Bemonstering, met behulp van steekbuis (littoraal) en box corer (sublitoraal), gezeefd over 1 mm zeef. 12 raaien, 10-20 monsterpunten per raai.

Meetdichtheid

Access en Excel bestanden.

Soort dataset (opslagmedium)

Database.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N(Y)+ Y+ Y Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Alle gevangen schelpdiersoorten, wormen, krabben en zeesterren. Het betreft in alle gevallen soorten die niet specifiek (met naam) in de VR en HR worden genoemd.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130, 1140.

Referenties

  • Dekker, R. 2012. Macrozoobenthosonderzoek MWTL, voor- en najaar 2011, Waterlichaam: Waddenzee (Balgzand en sublitorale westelijke Waddenzee). NIOZRapport 2012-4: 41 p.
  • Dekker, R. & Waasdorp, D. 2005. Het macrozoobenthos op twaalf raaien in de Waddenzee en de Eems-Dollard in 2004. NIOZ-Rapport 2005-1: 60 p.
  • Dekker, R. & de Bruin, W. 1998. Het macrozoobenthos op twaalf raaien in de Waddenzee en de Eems-Dollard in 1997. NIOZ-Rapport 1998-3: 53 p.
  • Essink, K. & Dekker, R. 2002. General patterns in invasion ecology tested in the Dutch Wadden Sea: the case of a brackish-marine polychaetous worm. Biological Invasions 4: 359-368.