H1 - Hoogtegegevens zeebodem en onderwateroevers (MWTL)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel fysische en hydrografische kenmerken.

Titel/naam meet/monitorprogramma

MWTL-bodem; monitoring van hoogtegegevens van de zeebodem en onderwateroever, inclusief landhoogte, bathymetrie en kustlijn.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopende metingen.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Binnen het landelijk meetprogramma worden jaarlijks volgens een vast schema lodingen uitgevoerd van de diepte van een groot aantal gebieden op zee en langs de kust. Op basis hiervan kan worden vastgesteld hoe de hoogteligging van de bodem erbij ligt en in welke mate deze in hoogte fluctueert. Deel van de metingen worden uitgevoerd binnen het kader van de JAaRlijkse KUStmeting (JARKUS), waarbij op elke kustraai onder meer het profiel van de onderwateroever wordt bepaald. Van elk deelgebied binnen de Waddenzee wordt elke 6 jaar de diepteligging van de bodem bepaald (vaklodingen) in combinatie met de hoogteligging van droogvallende delen (LiDAR). Op plaatsen waar snelle veranderingen kunnen optreden waardoor gevaar voor de scheepvaart of de kustveiligheid kan ontstaan wordt vaker gelood tot soms wel meerdere keren per jaar.

Doel waarvoor data worden verzameld

Data worden gebruik voor morfologisch beheer, bijvoorbeeld voor het opstellen van het suppletieprogramma in het kader van de kustverdediging. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor onderzoek als input voor golf- en waterstandsmodellen, voor chemisch en biologisch onderzoek, voor ecotopenkaarten en als basismateriaal voor het monitoren van bodemdaling. JARKUS gegevens vormen de basis voor de Kustlijnkaarten.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Rijkswaterstaat.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Zie http://www.rws.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx .

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data 015 – 275 77 00.

Geografisch gebied

Noordzee, Waddenzee, Delta, rivieren, IJsselmeer.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Trends en ruimtelijke verdeling, waterdiepte.

Temporele dekking

De frequentie waarmee metingen worden uitgevoerd hangt af van de dynamiek van het betreffende gebied en van de behoefte van de beheerder. Kustlijnkaarten verschijnen eens per jaar. Vaklodingen en LiDAR van deelgebieden Waddenzee eens per zes jaar.

Volledigheid

JARKUS vanaf 1992, jaarlijks in 1463 JARKUS-raaien langs de Nederlandse kust. In elk van deze raaien wordt jaarlijks de diepte- en hoogtemeting van de zandige kust opgenomen. Het opgemeten profiel loopt meestal van ongeveer 1000 meter in zee tot en met de eerste duinenrij. Het raaienstelsel staat loodrecht op de Rijksstrandpalenlijn. Vaklodingen vanaf 1926, jaarlijkse opnamen (in vakken) sinds 1957.

Nauwkeurigheid

Afzonderlijke lodingen hebben een nauwkeurigheid van ongeveer 15-30 cm.

Algemene beschrijving van herkomst

De informatie op de kustlijnkaarten betreft alleen een smalle strook van de kustzone. Gekozen is voor een reeks van 50 kaartvlakken (elk 8 bij 8 km), die gezamenlijk de kustlijn van Rottumeroog tot Cadzand bedekken. De kaarten, op schaal 1: 50.000, hebben topografische kaarten als ondergrond, en zijn genummerd van zuid naar noord.

De volgende informatie is op de kaart weergegeven:

  • Topografie als ondergrond, schaal 1:50.000
  • JARKUS-raaien en de Rijksstrandpalenlijn
  • De ligging van de basiskustlijn
  • Het verschil tussen de TKL2007 en de BKL, en de trend

De vaklodingen van de Waddenzee zijn vlakdekkend per deelgebied, waarbij de gehele Waddenzee eens per zes jaar wordt ingemeten.

Inwinningsmethode

Professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Metingen worden verwerkt tot dieptekaarten van 10 bij 7,5 km, op een schaal van 1:10.000. Daarnaast is informatie beschikbaar in 20×20 m geïnterpoleerde GRIDbestanden volgens RWS standaard.

Meetvariabelen

Dieptes t.o.v. NAP.

Meetmethodiek

Vaste raaien (JARKUS), vaste deelgebieden Waddenzee (vaklodingen).

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR / WADI. Gegevens kunnen worden opgevraagd in kaartvorm, als figuren of als databestand op CD-rom.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N0 NY+ N Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens beschikbaar.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Geen. Wel belangrijke achtergrondinformatie over het verlopen van processen.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130, 1140, 1160.

Referenties

  • Hillen, R., de Ruig, J.H.M. 1993. De Basiskustlijn, Norm voor Dynamisch Handhaven. Rapport DGW-93.035; RWS Dienst Getijdewateren, Den Haag.
  • Hillen, R., de Ruig, J.H.M., Roelse, P. & Hallie, F.P. 1991. De basiskustlijn, een technisch/morfologische uitwerking. Nota GWWS 91.006, WS Dienst Getijdewateren, Den Haag.
  • Minneboo, F.A.J. et al. 1995. Jaarlijkse kustmetingen; richtlijnen voor de inwinning, bewerking en opslag van gegevens van jaarlijkse kustmetingen. Rapport RIKZ95.022; Rijksinstituut voor Kust en Zee, Den Haag.
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Rijksinstituut voor Kust en Zee: Basiskustlijn 2001. Evaluatie ligging Basiskustlijn. Rapport RIKZ- 2002.018, Den Haag.
  • Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2000. Traditie, Trends en Toekomst. 3e Kustnota.
  • Roelse, P. & Hillen, R. 1993. Evaluatie van Zandsuppleties, een Morfologische Beschouwing. Rapport DGW-93.054; RWS Dienst Getijdewateren, Den Haag.