F2 - Visfauna fuiken (Fish Assemblage Dynamics in Marsdiep area)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel visfauna.

Titel meet/monitorprogramma

Fuikvangsten Marsdiep. (Fish Assemblage Dynamics in Marsdiep area)

Naam organisatie (metadata)

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Datum voltooiing

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens van vis, verzameld met een fuik op 1 locatie in de westelijke Waddenzee.

Doel waarvoor data worden verzameld

Monitoring ten behoeve van trendanalyse en populatiedynamica.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

NIOZ, Henk W. van der Veer, 0222-369575.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Verantwoordelijk onderzoeker, coördinator.

Geografisch gebied

Westelijke Waddenzee, Zuid-Texel.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

In principe zijn basisgegevens toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en andere doeleinden. Gegevens worden opgeslagen in eigen database. Andere gebruikers en belangstellenden dienen contact op te nemen met NIOZ.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Visfauna, biodiversiteit, populatiedynamica, recruitment, trendanalyse.

Temporele dekking

Dagelijkse analyse gedurende voorjaar (april-juni) en najaar (sept-okt); sinds 1966.

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Dagelijks veldonderzoek in voor- en najaar.

Algemene beschrijving van herkomst

Monitorprogramma vanuit NIOZ.

Inwinningsmethode

Dagelijkse bezoeken, professioneel. Metadata zijn beschikbaar.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Registratie vangsten, bepaling soorten en bijbehorende vislengten, steekproefsgewijs analyse geslacht en leeftijd.

Meetvariabelen

Datum, locatie, soort, aantal, lengte, geslacht, leeftijd, temperatuur zeewater.

Meetmethodiek

Systematische bemonstering met behulp van een visfuik.

Soort dataset (opslagmedium)

Access.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ N Y N

Kosten op jaarbasis

€ 100.000.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Visfauna, met name van rondvissoorten die niet via reguliere monitorprogramma’s worden meegenomen (waaronder de HR-soorten Fint en Zeeprik).

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1140.

Referenties

  • Campos J., Bio, A., Cardoso, J.F.M.F., Dapper, R., Witte, J.IJ., van der Veer, H.W. 2010. Fluctuations of brown shrimp Crangon crangon abundance in the western Dutch Wadden Sea, The Netherlands. Mar. Ecol. Prog. Ser. 405: 203-219.
  • Hovenkamp F., van der Veer, H.W. 1993. De visfauna van de Nederlandse estuaria: een vergelijkend onderzoek. NIOZ Rapport 1993-13.
  • Tulp T, van der Veer HW, Walker PA, van Walraven L, Bolle LJ (2017) Can guild- or site-specific contrasts in trends or phenology explain the changed role of the Dutch Wadden Sea for fish? J Sea Res 127, 150-163.
  • Van der Meer J., Witte, J.IJ., van der Veer, H.W. 1995. The suitability of a single intertidal fish trap for the assessment of long-term trends in fish and epibenthic invertebrate populations. J. Environm. Monitor. Assessm. 36: 139-148.
  • Van der Veer, H.W., Dapper, R., Henderson, P.A., Jung, A.S., Philippart, C.J.M., Witte, J.IJ., Henderson P.A. 2015. Long–term changes of the marine fish fauna in the temperate western Dutch Wadden: degradation of trophic structure and nursery function. Est Coast. Shelf Sci (155, 156-166).
  • Van Walraven L, Dapper R, Tulp I, Witte JIJ, Van der Veer HW (2017) Long-term patterns in fish phenology in the western Dutch Wadden Sea in relation to climate change J Sea Res 127, 173-181.