V14 - Populatiestudies: Aalscholver


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Populatie Monitoring Aalscholver.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

RWS-CIV, voorheen RWS-RIZA.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Database met gegevens over de populatieomvang en reproductief succes van Aalscholvers.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen broedsucces, populatiedynamiek

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Waterdienst, voorheen RWS-RIZA

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Mennobart van Eerden, coördinator, beheer data, mennobart.van.eerden@rws.nl. Cormorant SG Coordinator Rijkswaterstaat, Postbus 17, 8200 AA Lelystad, 0320 260915

Geografisch gebied

Vlieland, plaat Hond/Paap (Eems), IJsselmeer.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Data in beheer van contactpersoon.

Overige beperkingen in gebruik

Niet ingevuld

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Populatieomvang, verspreiding, trends, reproductiesucces, overleving

Temporele dekking

Vlieland: jaarlijks van 1997 tot en met 2008. Delfzijl, De Hond: jaarlijks van 1997 tot en met 2006.

Volledigheid

Lokaal. Landelijke tellingen via SOVON, zie ook V6

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

Tellingen, ringaflezingen, broedbiologisch onderzoek door amateurs en professionals.

Inwinningsmethode

Professioneel, vrijwilligers (aflezen).

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

-

Meetvariabelen

Aantallen, locatie, biometrie, ringgegevens, afleesgegevens van ringen, broedsucces.

Meetmethodiek

Meten reproductief succes en kleurringen kuikens. Tellingen

Soort dataset (opslagmedium)

Alle ringgegevens van aalscholvers die in Nederland gekleurringd zijn, worden ingevoerd in het programma CARBO (opvolger van CORMO). Het programma CARBO bestaat uit 2 hoofdbestanden; één bestand met alle gegevens die verzameld zijn tijdens het ringen en één bestand met alle terugmeldgegevens. De ringgegevens worden t.b.v. de administratie van het vogeltrekstation omgevormd naar een voor hen gewenst formaat.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Aalscholver.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130.

Referenties

  • Van Rijn, S.H.M. & van Eerden, M.R. 2001. Aalscholvers in het IJsselmeermeergebied: concurrent of graadmeter? RIZA rapport 2001.058, Lelystad: 90 p.
  • Van Rijn, S., Roos, M., Zuhorn, C. & De Boer, P. 2004. Aalscholvers op Vlieland in 2004. RIZA Werkdocumentnr.: 2004.188X.