V15 - Populatiestudies: Blauwe Kiekendief


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Ecologie Blauwe Kiekendief.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

SOVON

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Dataset met gegevens over voedselecologie en aantallen van Blauwe Kiekendieven op de Nederlandse Waddeneilanden.

Doel waarvoor data worden verzameld

Het achterhalen van de oorzaken van de sterke afname van de Blauwe Kiekendief in het Waddengebied.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

SOVON vogelonderzoek Nederland

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

SOVON vogelonderzoek Nederland, Postbus 6521, 6503 GA Nijmegen.
Contactpersoon: Peter de Boer peter.deboer@sovon.nl .

Geografisch gebied

Waddeneilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Data in beheer van SOVON.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Populatieomvang, voedselkeuze, reproductiesucces, overleving.

Temporele dekking

Vanaf 2004; frequentie jaarlijks.

Volledigheid

Geschat 90% van alle territoria.

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

In opdracht van SBB, Vogelbescherming en Provinsje Fryslân.

Inwinningsmethode

Broedbiologisch onderzoek, kleurringgegevens.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Ringen van kuikens, nemen van biometrische gegevens van kuikens, waarnemingen van gekleurringde exemplaren.

Meetvariabelen

Aantallen, locatie, datum.

Meetmethodiek

Vaststellen van territoria, controle van nesten, verzamelen van prooiresten, kleurringen van nestjongen, verzamelen van waarnemen, tellen van konijnen.

Soort dataset (opslagmedium)

Database.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Blauwe Kiekendief.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, binnendijkse habitats

Referenties

  • Dijksen, L. 2005. Vergrassing, muizen, Blauwe Kiekendieven en Velduilen. Hoe zit het nu eigenlijk? De Skor, 24(5): 186-89.
  • Van Turnhout, C., Hallmann, C., de Boer, P., Dijksen, L., Klaassen, O., Foppen, R., van der Jeugd, H. 2013. Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel. Limosa. 86:31-41.
  • http://www.sovon.nl/default.asp?id=299