V17b - Populatiestudies: Monitoring Rosse Grutto


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Populatie Monitoring Rosse Grutto.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Database met vangstgegevens en terugmeldingen/waarnemingen van Rosse Grutto’s. Op 1 januari 2019 in database: 7.500 gekleurringde Rosse Grutto’s en 41.000 aflezingen.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen sterfte en overleving van populaties in relatie tot omstandigheden in broeden overwinteringsgebieden, in kaart brengen van ruimtelijke benutting van Rosse Grutto’s in voedsel- en rustgebieden en bepalen van populatiegroottes.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

NIOZ, VRS Calidris, VRS Castricum, VRS Franeker, vrijwilligers (aflezen).

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Onderzoeksleider Prof. T. Piersma, NIOZ/Rijksuniversiteit Groningen. Beheer data, organisatie vangsten: NIOZ wadvogelgroep, Job ten Horn. Postbus 59, 1790 AB Den Burg, Texel (0222-369460). E-mail: job.ten.horn@nioz.nl; shorebirds@nioz.nl.

Geografisch gebied

Hollandse Kust (Castricum), Waddenzee en Banc d’ Arguin (Mauretanië).

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Data zijn in beheer van de contactpersoon van het NIOZ.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Verspreiding, trends, reproductiesucces, overleving.

Temporele dekking

Vanaf 2001.

Volledigheid

Data geven een goed beeld van de samenstelling en de ontwikkeling van de populatie.

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

-

Inwinningsmethode

Professioneel, vrijwilligers (aflezen)

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Data invoeren in Access-database; mark-recapture analyses.

Meetvariabelen

Locatie, ringgegevens, vangstgegevens, gewicht, biometrie, fase van de rui, sexe (wordt bepaald via biometrie).

Meetmethodiek

Rosse Grutto’s worden met mistnetten, klapnetten of wilsternetten gevangen en eventueel met geluid en/of lokvogels. De gevangen vogels worden gemeten en gewogen, de sexe (via biometrie) bepaald. De vogels krijgen individuele kleurringcombinaties. Ringen worden op diverse locaties in en langs de Waddenzee afgelezen, en op andere plekken langs de trekweg (bv Mauritanië). Voor een projectbeschrijving van het kleurring-programma: www.cr-birding.org.

Soort dataset (opslagmedium)

Microsoft Access.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Rosse Grutto Limosa lapponica lapponica en Limosa lapponica taymyrensis.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1140.

Referenties

  • Duijns, S., van Gils, J.A., Spaans, B., ten Horn, J., Brugge, M. & Piersma, T. 2014. Sex-specific winter distribution in a sexually dimorphic shorebird is explained by resource partitioning. Ecol Evol. 20: 4009–4018, doi: 10.1002/ece3.1213
  • Duijns, S., Hidayati, N.A. & Piersma, T. 2013 Bar-tailed godwits Limosa l. lapponica eat polychaete worms wherever they winter in Europe. Bird Study 60(4): 509-517.
  • Duijns, S., Jukema, J., Spaans, B., van Horssen, P. & Piersma, T. 2012. Revisiting the proposed leap-frog migration of Bar-tailed Godwits along the East-Atlantic Flyway. Ardea 100: 37-43.
  • Green, M., Piersma, T., Jukema, J., de Goeij, P., Spaans, B. & van Gils, J. 2002. Radio-telemetry observations of the first 650 km of the migration of Bar-tailed Godwits Limosa lapponica from the Wadden Sea to the Russian Arctic. Ardea 90 (1): 71-80.
  • Eldar Rakhimberdiev, Sjoerd Duijns, Julia Karagicheva, Cornelis J. Camphuysen, VRS Castricum, Anne Dekinga, Rob Dekker, Anatoly Gavrilov, Job ten Horn, Joop Jukema, Anatoly Saveliev, Mikhail Soloviev, T. Lee Tibbitts, Jan A. van Gils & Theunis Piersma 2018 Fuelling conditions at staging sites can mitigate Arctic warming effects in a migratory bird. Nature Communications (2018)9 :4263 DOI: 10.1038/s41467-018-06673-5
  • Spaans, B., van Kooten, L., Cremer, J., Leyrer, J. & Piersma, T. 2011. Densities of individually marked migrants away from the marking site to estimate population sizes: a test with three wader populations. Bird Study 58: 130-140.