V20 - Verspreiding en overleving individuele broed- en trekvogels


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Ringonderzoek aan broed- en trekvogels.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Vogeltrekstation NIOO-KNAW, Wageningen.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens over ringplaats en/of vindplaats van vogels; deels algemeen ringwerk met niet-specifieke vangmiddelen, deels soort- of soortgroepgerichte projecten.

Doel waarvoor data worden verzameld

Informatie over trekgedrag van in Nederland voorkomende broed- en trekvogels, overleving van deze vogels, dispersie.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

HP van der Jeugd, Vogeltrekstation NIOO-KNAW, 0317- 47 34 63. In samenwerking met enkele honderden vrijwilligers.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinator, beheerder gegevens, verwerker gegevens, verzorgen publicaties, contactpersoon naar gebruikers.

Geografisch gebied

Nederland, deels ook internationaal.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Soortafhankelijk, niet alle soorten voldoende grote steekproef en/of voldoende goede spreiding in ruimte en tijd.

Overige beperkingen in gebruik

Gebruik ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. Over gebruik contact opnemen met Ringcentrale NIOO/KNAW.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Reproductiesucces; dispersie, overleving, trends.

Temporele dekking

Vanaf 1911. Intensiteit dataverzameling afhankelijk per locatie.

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Variabel.

Algemene beschrijving van herkomst

Netwerk van ringstations en projecten van individuele ringers. Belangrijkste projecten in Waddengebied: VRS Korverskooi; VRS NIOZ, VRS 3e Kroonspolders Vlieland; VRS Ameland; VRS Schiermonnikoog; VRS Calidris (steltlopers); R012 Slechtvalk; R088 Boerenzwaluw; Eendenkooi Korverskooi, Eendenkooi Schiermonnikoog, Wilster, S007 meeuwen Ameland; S028 Lepelaar, kleine zilverreiger, steltlopers J.R. Fokkens.

Inwinningsmethode

Vrijwilligers/professioneel

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Analyses voor diverse toepassingen.

Meetvariabelen

Soorten; biodiversiteit; overleving; dispersie; trekgedrag.

Meetmethodiek

Vangsten met verschillende vangsttechnieken, gedeeltelijk op gestandariseerde basis; datum, tijd, locatie, soort, biometrische gegevens en gewicht.

Soort dataset (opslagmedium)

Database naar eigen ontwerp.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y++ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Groot aantal soorten. Betrouwbaarheid is afhankelijk van de wens om gegevens per soort in verschillende categorieën (man, vrouw, leeftijden) uit te splitsen.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

Levert primair informatie op soortniveau. Deze kunnen gedeeltelijk worden doorvertaald naar habitats.

Referenties

  • Bairlein, F. 2001. Results of bird ringing in the study of migration routes. Ardea 89 (1) Special Issue: 7-19.
  • Camphuysen, C.J., Ens, B.J., Heg, D., Hulscher, J.B., van der Meer, J., & Smit, C. J. 1996. Oystercatcher Haematopus ostralegus winter mortality in the Netherlands: the effect of severe weather and food supply. Ardea 84A: 469-492.
  • Groen, N.M. 1991. Herkomst van in Marokko overwinterende Grutto’s Limosa limosa. Limosa 64: 47-50.
  • Koopman, K. 1987. Verschillen in overwinteringsgebied van Friese Scholeksters Haematopus ostralegus. Limosa 60: 179-184.
  • Lambeck, R.H.D., Goss-Custard, J.D. & Triplet, P. 1996. Oystercatchers and man in the coastal zone. In: J.C. Goss-Custard (ed.), The Oystercatcher. From Individuals to Populations: Oxford University Press, Oxford, Pp. 289-326.
  • Osieck. E.R. & Winkelman, J.E. 1983. Ringwerk in Nederland in 1961-80. Limosa 56: 45-58.
  • Speek, B.J. & Speek, G. 1984. Thieme’s vogeltrekatlas. Thieme, Zutphen: 305 p.
  • Swennen, C. 1991. Ecology and population dynamics of the Common Eider in the Dutch Wadden Sea. Dissertatie, University of Groningen: 144 p.
  • Van der Jeugd, H.P., Ens, B.J., Versluijs, M. & Schekkerman, H. 2014. Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee. Vogeltrekstation rapport 2014-01. Vogeltrekstation, Wageningen; CAPS-rapport 2014-01; Sovon-rapport 2014/18, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.