V33 - Constant Effort Sites ringonderzoek


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Ringen. Constant Effort Sites project (CES).

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Vogeltrekstation NIOO-KNAW/Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Looptijd 1994 - heden. Circa 40 actieve sites per jaar. Dataset bestaat uit vangst- en terugvangstgegevens en van binnen het project gevangen vogels (circa 400.000 records). In dit project vangen vrijwilligers op vaste plaatsen jaarlijks op 12 ochtenden tussen eind april en begin augustus vogels in mistnetten en voorzien deze van een ring. Op die manier worden tegelijkertijd gegevens verzameld over populatiegrootte (totale aantal gevangen vogels), reproductiesucces (aantal eerstejaars) en overleving (terugvangsten van geringde individuen).

Doel waarvoor data worden verzameld

Meten van demografische parameters (overleving, reproductie) van algemene zangvogels.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Vogeltrekstation - NIOO-KNAW/Sovon Vogelonderzoek Nederland, vrijwilligers.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Henk P. van der Jeugd, Vogeltrekstation NIOO-KNAW, Postbus 50 6700 AB Wageningen, 0317 - 47 34 63.

Geografisch gebied

Geheel Nederland.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Geschikt voor berekening van trends in lokale overleving van adulte (absoluut) en juveniele (index) vogels, trends in reproductie (index) en trend in timing van broedseizoen. Niet geschikt voor absolute aantalsschattingen, niet geschikt voor berekening van absolute overleving van juveniele vogels. Nauwelijks data voor specifieke soorten van het Waddengebied.

Overige beperkingen in gebruik

Gebruik data in overleg, inbreng bronhouder bij analyses is gewenst.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Overleving, reproductief succes.

Temporele dekking

1994 - heden. Voldoende gegevens voor meeste soorten vanaf 1996.

Volledigheid

Goede spreiding door Nederland. Moerasachtige habitats (riet, rietmoeras) en (duin)struwelen zijn oververtegenwoordigd. Bos is ondervertegenwoordigd. Voor circa 25 algemene soorten zangvogels voldoende data voor jaarlijkse schatting van overleving en reproductie.

Nauwkeurigheid

Voor circa 25 algemene soorten zangvogels zijn parameters met grote nauwkeurigheid schatbaar.

Algemene beschrijving van herkomst

Gestart in 1994 op initiatief van NIOO in navolging van vergelijkbare projecten in UK en Frankrijk.

Inwinningsmethode

Geheel gestandaardiseerd; uitgebreide handleiding, vaste vangperioden, vaste mistnetopstelling, digitale invoer, jaarlijkse controle en rapportage. Internationale afstemmingsmethode, centrale Europese database met CES gegevens uit 9 landen.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Berekening jaarlijkse indexen, gerapporteerd in Sovon broedvogelrapporten.

Meetvariabelen

Vangst- en terugvangstgegevens per soort, locatie en datum.

Meetmethodiek

Mistnetvangsten.

Soort dataset (opslagmedium)

SQL, export naar vrijwel elk gewenst systeem mogelijk.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N N N N N

Kosten op jaarbasis

€30.000.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Circa 25 algemene zangvogelsoorten, waaronder nauwelijks voor het Waddengebied karakteristieke (wel: Grasmus, Fitis, Sprinkhaanzanger)

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

Riet, rietmoeras, struweel, duinen. Bos ondervertegenwoordigd. Agrarisch landschap afwezig.

Referenties

  • Kampichler, C. & van der Jeugd, H.P. 2011. Monitoring passerine reproduction by constant effort ringing: evaluation of the efficiency of trend detection. Ardea 99: 129- 136.
  • Schekkerman, H. & Kampichler, C. 2011. Populatieschommelingen bij Winterkoningen: wat leren ons CES en BMP? Limosa 84: 173-179.
  • Van der Jeugd, H., Schekkerman, H. & Majoor, F. 2007. Het Constant Effort Sites Project: een vinger aan de pols van populaties van zangvogels. Limosa 80: 79-84.
  • https://www.sovon.nl/nl/ringen-ces