V35 - Vogel-, zoogdier-, reptiel-, amfibie- en vissterfte


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Sterfte wilde dieren.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Zoogdiervereniging, RAVON, Dutch Wildlife Health Centre.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Database met meldingen van dode (en stervende) wilde dieren in Nederland.

Doel waarvoor data worden verzameld

Kennis vergaren van sterfte bij vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen. Vroegtijdig signalen/ opvangen van ongewone sterfte, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of calamiteit.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Waarnemers van Sovon, Zoogdiervereniging, RAVON en overige waarnemers.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Roy Slaterus - roy.slaterus@sovon.nl, contactpersoon, Jeroen Nienhuis - jeroen.nienhuis@sovon.nl, databeheer.

Geografisch gebied

Geheel Nederland.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Sterfte.

Temporele dekking

Onvolledig, losse waarnemingen.

Volledigheid

Onvolledig, losse waarnemingen.

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

-

Inwinningsmethode

Losse waarnemingen.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

-

Meetvariabelen

-

Meetmethodiek

-

Soort dataset (opslagmedium)

-

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
- - - - -

Kosten op jaarbasis

-

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

-

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

-

Referenties