V4 - Watervogels op het open water van Wz (boottellingen)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Boottellingen Waddenunit (Min LNV) van het sublitoraal.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Directie Regionale Zaken-Noord van het Ministerie van LNV. Beheer Metadata door Sovon Vogelonderzoek Nederland

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend monitoring.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Database met gegevens over het voorkomen van watergebonden vogels en zeezoogdieren in de Waddenzee. Deze worden meerdere malen per seizoen, in de periode november-maart (september-april), geteld vanaf boten op een aantal raaien. De raaien zijn enkele km lang en opgedeeld in segmenten van 500 meter. Vogels aan weerszijden daarvan worden geteld tot 500 meter uit de vaarlijn. Tellingen worden zoveel mogelijk rondom hoogwater uitgevoerd.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bij tellingen vanaf de eilanden of de vastelandskust blijft een deel van de watervogels van het open water van de Waddenzee buiten beeld. Terwijl Eiders, Toppers een zee-eenden door middel van vliegtuigtellingen worden geteld is dit niet mogelijk voor de andere watervogelsoorten van het open water. Via tellingen vanaf de Waddenunit schepen wordt door middel van steekproeven (verschillende vaste raaien) in deze omissie voorzien.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Medewerkers van de Waddenunit van het Ministerie van LNV.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie van uitvoering tellingen: Arjen Dijkstra (A.R.Dijkstra@minez.nl). Beheer data: Menno Hornman vanuit Sovon (Menno.Hornman@sovon.nl) in overleg met de Waddenunit.

Geografisch gebied

Waddenzee

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Gegevens hebben betrekking op gevaren raaien. Als gevolg daarvan beperkingen in dekking en daardoor niet zonder verdere analyses te gebruiken als totaaltellingen van het gebied. Tellingen worden vooral in wintermaanden uitgevoerd. Daardoor geen of veel minder gegevens van soorten van het open water in voor- en najaar en zomer (met name sterns).

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Aantallen, verspreiding, seizoenspatroon, trends.

Temporele dekking

Vanaf 1985 tot 2010 op een 12-tal raaien zonder onderscheid in 500 meter segmenten per raai en vooral gericht op eenden, vooral uitgevoerd tijdens laagwater. Vanaf 2010 opdeling in segmenten en gericht op alle soorten watervogels die van het open water gebruikmaken, vooral uitgevoerd tijdens hoogwater.

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Resultaten kunnen worden beïnvloed door weersomstandigheden (golfslag).

Algemene beschrijving van herkomst

Boottellingen.

Inwinningsmethode

Professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

-

Meetvariabelen

Soorten, locatie, aantal, dag, tijdstip

Meetmethodiek

Transect tellingen in stroken van 500m breed.

Soort dataset (opslagmedium)

Database, via online invoer systeem.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y++ Y+ N Y ?

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Duikeenden, zaagbekken, fuutachtigen, meeuwen, alkachtigen, zeehonden.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1140.

Referenties

  • Braaksma, S.D. (1997). Zwemvogeltellingen Waddenzee 1985-1995. Gegevens van de schepen in dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij binnen de Waddenzee. Rapport Directie Noord Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, Groningen: 77 p.
  • Schekkerman, H., de Boer, P., Deuzeman, S., Postma, J., van Winden, E., Kampichler, C., van Roomen, M. & de Waddenunit 2015. Overwinterende watervogels op het diepere water van de Waddenzee: een ruwe aantalsschatting. Limosa 88: 136-144.
  • Schekkerman, H. & van Roomen, M. 2010. Methoden en een bemonsteringsstrategie voor vogeltellingen van het open water van de Waddenzee. Sovon Vogelonderzoek Nederland.