V42 - Populatiestudies: Kluut


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Kleurring programma Kluut.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Sovon Vogelonderzoek.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Sinds 2005 worden er jaarlijks enkele tientallen jonge en volwassen Kluten individueel gekleurringd in de provincies Friesland en Groningen. Een deel van deze vogels is afgelezen in overwinteringsgebied en/of broedgebied. Tot nu toe zijn 290 Kluten gekleurringd en zijn 381 waarnemingen verzameld.

Doel waarvoor data worden verzameld

Meetnet Reproductie Waddenzee.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Sovon Vogelonderzoek, met hulp van enkele vrijwilligers.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Rienk Jelle Hibma, Wommels Friesland (jongen Klutenplas), Peter de Boer, Linthorst-Homanpolder, Groningen (jongen Klutenplas). En onregelmatig Noorderleeg Friesland (tweemaal per jaar in juli traject langs landaanwinningsvakken). Frank Majoor coördineert dit ringonderzoek en houdt database met ring en terugmeldingen bij.

Geografisch gebied

Provincies Friesland & Groningen.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

Niet ingevuld.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Reproductie, overleving en dispersie/plaatstrouw van Kluten.

Temporele dekking

AANTAL GEKLEURRINGDE KLUTEN PER PLAATS, LOCATIE EN JONG OF ADULT.
Plaats Locatie Aantal jong/adult
Wommels Klutenplas, Murk 73 jong
IJlst Petra Beerda dobbe 25 jong
Linthorst-Homanpolder Klutenplas 16 jong
Noorderleeg Landaanwinning 105 jong
Noorderleeg Wester dobbe 5 jong
Groningen Paddestoelbrug 2 jong
Blije Winterpolder 1 adult
Ferwert Kwelder 3 adult
Noorderleeg Wester dobbe 48 adult
Groningen Punt van Reide 10 adult

Volledigheid

Slechts kleine steekproef in enkele gebieden

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

-

Inwinningsmethode

-

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

-

Meetvariabelen

-

Meetmethodiek

Kleuring onderzoek.

Soort dataset (opslagmedium)

Paradox database met ringgegevens, meldgegevens en biometrie.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
- - - - -

Kosten op jaarbasis

Indien geheel uitgevoerd door vrijwilligers alleen kosten van de ringen, € 2.00 per vogel. En kosten deelname online invoerprogamma voor inggegevens en waarnemingen http://submit.cr-birding.org/, € 100.00 per jaar.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Kluut.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

Kwelder Noorderleeg, Klutenplas Wommels en Klutenplas Linthorst-Homanpolder.

Referenties

-