V43 - Populatiestudies: Visdief


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Ringing Adults for Survival (RAS) Visdief, provincie Groningen.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Derick Hiemstra, Vogeltrekstation

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Populatieonderzoek gericht op overleving broedvogels (RAS). Database met gegevens over de populatieomvang, overleving en reproductief succes van Visdiefjes. Database met waarnemingen van gekleurringde vogels: www.crreading.nl.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen broedsucces, overleving, populatiedynamiek, geïntegreerde populatiemonitoring, dispersie, connectiviteit (samenhang broedgebied en overwinteringsgebied).

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Derick Hiemstra onder vergunning van Vogeltrekstation (KNAW-NIOO).

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Derick Hiemstra - derick@upcmail.nl. Projectleider, initiatiefnemer kleurringprojecten en databeheerder.

Geografisch gebied

Gehele provincie Groningen. Accent op kust: Delfzijl, Eemshaven.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

In eigen beheer.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Plaatstrouw, overleving.

Temporele dekking

Vanaf 2007 jaarlijks. Periode april-september. De meeste meldingen zijn observaties in of rond de kolonies van het onderzoeksgebied. Soms aangevuld met observaties van hoogwatervluchtplaatsen.

Volledigheid

De kolonies worden goed gemonitord. Waarneemkans schommelt rond 80%.

Nauwkeurigheid

Helaas is er veel verstoring geweest in de regio waardoor veel kolonies zwerven. Toch is er binnen het onderzoeksgebied een goede dekking qua aflezingen. Helaas is al 2 jaar een vrij grote kolonie te laat in beeld gekomen. Daardoor is een aantal aflezingen uitgebleven.

Algemene beschrijving van herkomst

Broedvogelonderzoek en ringonderzoek door vrijwilligers. Alle aflezingen van kleurringen worden ingestuurd richting projectleider. Die verwerkt dat in de database en de metalen ringadministratie richting VT.

Inwinningsmethode

Zie hierboven.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Individuele herkenningen van kleurringen herleid naar 1-st bekende metaalring.

Meetvariabelen

Bij vangst: aantal eieren in nest, vleugellengte, kop /snavel, tarsus, rui score, gewicht. Bij aflezing: aantal jongen, status partner, datum.

Meetmethodiek

-

Soort dataset (opslagmedium)

Database vanuit Cr-reading.nl. Nu 5500 waarnemingen van 750 individuen.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N Y+ N

Kosten op jaarbasis

Materiaal: ringen 300 x € 0,34 + 60 x € 0,33 voor kleurringen.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Visdief.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

Industrie, waddenkust, platte daken, kunstmatige broedeilanden.

Referenties