V5 - Watervogels op het open water van Wz (vliegtuigtellingen)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Monitoring aantallen en verspreiding pleisterende zee-eenden in de Waddenzee en de Noordzeekustzone m.b.v. vliegtuigtellingen.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat – Centrale Informatievoorziening (CIV)

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens over aantallen watervogels en de verspreiding.

Doel waarvoor data worden verzameld

Het volgen van aantalsontwikkelingen en veranderingen in de verspreiding van watervogels.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Bureau Waardenburg/Delta Projectmanagement (DPM), in opdracht van RWS-CIV. Coördinatie: Ruben Fijn (0345-512710) Bureau Waardenburg.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinator; bronhouder, beheerder, verwerker gegevens; verzorgen publicaties, contactpersoon naar gebruikers.

Geografisch gebied

Waddenzee, Noordzee, Noordzeekustzone.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Jaarlijks twee tellingen (november en januari).

Overige beperkingen in gebruik

Data in principe openbaar. Over gebruik contact opnemen met Helpdesk Water (RWS). Zij zetten aanvraag uit bij beheerder data (Bureau Waardenburg/Delta Project Management).

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Biodiversiteit; vogels; aantallen; trends; verspreiding.

Temporele dekking

Vanaf 1993. Aantallen vogels per positie per datum en geclusterde aantallen per telgebied. Vanaf november 2013 twee tellingen per jaar (november, januari).

Volledigheid

Afvliegen van het gebied, telling in transecten.

Nauwkeurigheid

Integrale telling in de Waddenzee. In de kustzone één transect evenwijdig aan de kust, groepen zee-eenden worden opgezocht met blote oog en verrekijker en vervolgens geteld.

Algemene beschrijving van herkomst

Jaarlijkse tellingen in januari en november ter bepaling van de aantallen overwinterende aantallen zee-eenden. Aanvullend op deze tellingen zijn vanaf 2000 in sommige maanden aanvullende tellingen uitgevoerd door Wageningen Marine Research volgens een enigszins afwijkende methodiek (zie referentielijst).

Inwinningsmethode

Tweemaal per jaar telling vanuit vliegtuig, professioneel. Boven Waddenzee raaien op onderlinge afstanden van 1,5 km met een stripbreedte van 750 m. In de kustzone wordt één raai gevlogen, evenwijdig aan de kust. Groepen worden opgespoord met verrekijker

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Herleiden van transectgegevens naar stippenkaarten. Clusteren data per SOVON/EVAII telgebieden

Meetvariabelen

Datum, tijd, positie, aantal, soort.

Meetmethodiek

Tellingen vanuit vliegtuig.

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR/WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y++ Y+ N Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Eidereend, Zwarte Zee-eend, Grote Zee-eend, Topper.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130.

Referenties

  • Jaarlijks worden tellingen gerapporteerd aan RWS. Rapporten worden gepubliceerd op websites Bureau Waardenburg (https://www.buwa.nl/) en DPM MEETPROGRAMMA’S WADDENGEBIED 178 (http://www.deltamilieu.nl/delta/rapporten). Daar zijn meest recente rapporten te downloaden.
  • Arts, F.A., Lilipaly, S. en Wolf P.A. 2015. Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015. Rapport RWS Centrale Informatievoorziening BM 15.16, Culemborg.
  • Arts, F. A. & Berrevoets, C.M. 2005. Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren, januari 2005. Rapport RIKZ 2005.023, Middelburg / Delta Project Management, Culemborg: 22 p.
  • De Jong, M.L., Ens, B.J. & Leopold, M.F. 2005. Het voorkomen van Zee- en Eidereenden in de winter van 2004-2005 in de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Alterra rapport 1208, Wageningen: 44 p.
  • De Jong, M.L., Ens, B.J. & Kats, R.H.K. 2003. Aantallen Eidereenden in en rond het Waddengebied in de winter van 2002/2003. Alterra rapport 794, Wageningen: 35 p.
  • De Jong, M.L., Ens, B.J. & Kats, R.K.H. 2002. Aantallen Eidereenden in en rond het Waddengebied in januari en maart 2002. Alterra rapport 630, Wageningen: 25 p.