H4 - Fysische kenmerken van de waterkolom: waterstanden (getij)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel fysische en hydrografische kenmerken.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Landelijk Meetnet Water; Continue registratie van waterhoogten in zoet en zoute Rijkswateren.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Meetnet Zeeuwse Getijdewateren (ZEGE).

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopende metingen.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Dataset met dagelijkse waarnemingen van waterstanden.

Doel waarvoor data worden verzameld

Beschrijving watersysteem, klimaatveranderingen, scheepvaart, voorspelling getijdehoogten en tijdstippen van hoog- en laag water.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Rijkswaterstaat.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Zie http://www.rws.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx .

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data 015 – 275 77 00.

Geografisch gebied

Noordzee, Waddenzee, Delta.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

Niet alle (historische) waarnemingen zijn digitaal beschikbaar.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Veiligheid, scheepvaart, waterrecreatie, klimaatverandering, waterbeheer

Temporele dekking

Elke 10 minuten. Historische metingen in getijgebieden vanaf 1875.

Volledigheid

Metingen op 172 locaties (zoet + zout), geautomatiseerd, 10-minuten metingen.

Nauwkeurigheid

Afwijking van maximaal 2,5 cm.

Algemene beschrijving van herkomst

Parameter maakt deel uit van LMW, een geautomatiseerd inwinsysteem dat continue waterstanden, stroomsnelheden en afvoeren registreert.

Inwinningsmethode

Automatisch meetnet, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Middelen van hoogfrequente metingen naar 10-minuten waarden

Meetvariabelen

Waterhoogte t.o.v. NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Meetmethodiek

Geautomatiseerde meetpalen. Metingen met behulp van vlotter-getijmeters, stappenbakens, druksensoren, radar niveaumeters, GPS-boeien.

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR/WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ Y Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Geen. Wel belangrijke achtergrondinformatie over het verlopen van processen.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130, 1140, 1160, 1310, 1330, 2110, 2120, 3260, 3270.

Referenties