H5 - Fysische kenmerken van de waterkolom: rivierafvoeren


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel fysische en hydrografische kenmerken.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Landelijk Meetnet Water; Landelijk Afvoermeetnet.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat (diverse diensten).

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopende metingen.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Dataset met dagelijkse waarnemingen van watervoer bij
1) uitstroompunten naar zee en 2) splitsingspunten van rivieren, die worden ingewonnen door regionale RWS-diensten. Van de meeste punten zijn decennialange series bekend, van Bovenrijn en Maas gaat het om metingen vanaf begin 20e eeuw.

Doel waarvoor data worden verzameld

Dataverzameling ten behoeve van kennis waterhuishouding, afregelen van modellen, interpreteren van waterkwaliteitgegevens, berekening van vrachten en sedimentlasten.

Landelijk

 • Vastleggen karakteristieken watersysteem (incl. ontwikkelingen), nodig voor veiligheid, waterhuishouding, waterkwaliteit
 • Bepalen hydraulische randvoorwaarden, o.a. voor bepalen van dijkhoogtes
 • Internationale verplichtingen en afspraken, bv OSPAR
 • Interpreteren van gegevens van andere landelijke monitoring programma’s (verdunning van vervuiling)
 • Informatie voor berichtendiensten (opstuwing, vervuiling)
 • Bepalen vrachten en sedimentlast

Niet landelijk

 • Onderzoek en modellen
 • Operationeel waterbeheer
 • Voorbereiden, volgen en evalueren van menselijke ingrepen

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Rijkswaterstaat.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Zie http://www.rws.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx .

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data 015 – 275 77 00.

Geografisch gebied

Rijn, Maas, kleinere rivieren, kanalen, rivierdelta’s, spuipunten.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Veiligheid, waterafvoer, waterkwaliteit (+scheepvaart).

Temporele dekking

Dagelijkse metingen op 25 locaties, deels teruggaand tot 1901.

Volledigheid

Meting op 25 locaties, geautomatiseerd.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van afvoergegevens ligt in de orde van 10%.

Algemene beschrijving van herkomst

Landelijk Afvoermeetnet. Parameter maakt deel uit van MWTL. Tevens onderdeel van Monitoring Systeem Water, een geautomatiseerd inwinsysteem dat continue waterstanden, stroomsnelheden en afvoeren registreert.

Inwinningsmethode

Automatisch meetnet.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Professioneel.

Meetvariabelen

Waterafvoer (m3/sec).

Meetmethodiek

 • Door directe meting met een Akoestische Debietmeter (ADM)
 • Afgeleid uit de relatie met de waterstanden (Qh-relatie), die wordt onderhouden door middel van periodieke afvoermetingen (Ottpropellers, ADCP)
 • Door berekening op grond van elders gemeten afvoeren, waterstanden en spui- en pomptijden van sluizen en gemalen (waterbalansaanpak)
 • Door berekening met behulp van hydraulische modellen

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR/WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ Y N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Geen. Wel belangrijke achtergrondinformatie over het verlopen van processen.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130, 1140, 3260, 3270.

Referenties