H6 - Fysische kenmerken van de waterkolom: stroming


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel fysische en hydrografische kenmerken.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Landelijk Meetnet Water; Monitoring van stroming op de Noordzee, onderdeel Meetnet Noordzee.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopende monitoring.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Gegevens over stroomsnelheid en stroomrichting in/op verschillende dieptes.

Doel waarvoor data worden verzameld

Ten behoeve van scheepvaart in de Euro-Maasgeul naar de Maasvlakte en Rotterdam en de IJgeul naar de havens van IJmuiden en Amsterdam. De gegevens worden verzameld om inzicht te krijgen in zeestromingen die van invloed kunnen zijn op scheepvaartbewegingen.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Rijkswaterstaat.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Zie http://www.rws.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx .

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data 015 – 275 77 00.

Geografisch gebied

Meetpalen op 2 locaties: Maasmond en IJmuiden.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Metingen op 2 locaties: de ruimtelijke dekking is klein.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Scheepvaart, dynamiek watersysteem.

Temporele dekking

Continue meting.

Volledigheid

Meerdere metingen per uur, twee meetpalen.

Nauwkeurigheid

Continue metingen.

Algemene beschrijving van herkomst

Monitoringprogramma in opdracht van Rijkswaterstaat, Meetnet Noordzee.

Inwinningsmethode

Continue registratie met 2 meetpalen. Er bestaan wensen om het meetnet uit te breiden.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Geautomatiseerd netwerk. Data worden elke 10 minuten beschikbaar gesteld via internet.

Meetvariabelen

Stroomsnelheid, stroomrichting.

Meetmethodiek

Meetpalen: Stroommeetpaal Maasmond en Stroommeetpaal IJmuiden. Elke 10 minuten worden stroomsnelheid en stroomrichting in de verticaal beschikbaar gesteld.

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR / WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ Y Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Geen. Gegevens kunnen worden gebruikt voor vragen over transportprocessen, o.a. van sediment en larven.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110.

Referenties

  • Anon. 2006. Productcatalogus Basisinformatie Rijkswateren. Rijkswaterstaat, Den Haag. Gál, J.A., Verweij, R. & van der Wekken, T., (2004) Configuratie meetnet Noordzee. Fase 1: Waar te meten, wat deskundigen ervan vinden. Rapport RIKZ/2004.035, Den Haag, 30 p