H7 - Fysische kenmerken van de waterkolom: golfklimaat


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel fysische en hydrografische kenmerken.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Landelijk Meetnet Water; Golfklimaat Noordzee.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat.

Datum voltooiing, volgende herziening

Continue meting, vanaf einde zeventiger jaren.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Op ca. 10 locaties op diep water voor de Nederlandse kust worden op regelmatige basis door de wind veroorzaakte golven gemeten. Daarbij worden verschillende soorten meetinstrumenten (sensoren) gebruikt. De golfmeetsensor bepaalt enkele malen per seconde de hoogte van het zeeoppervlak, zet dit om in een radiosignaal en verzendt dit naar een verwerkingscentrum. De signalen worden daar, na controle op fouten, verwerkt tot golfparameters e.d..

Doel waarvoor data worden verzameld

Het kennen van de momentane toestand van de zee (scheepvaartbegeleiding, werkbaarheid op zee), het voorspellen van de golfbeweging in de nabije toekomst (stormen, dijkbewaking) en klimatologie (kans op optreden van bepaalde toestanden).

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Rijkswaterstaat.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Zie http://www.rws.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx .

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data 015 – 275 77 00.

Geografisch gebied

Boeien (9), waarvan 2 ver van de kust in de nabijheid van platforms, 4 op ongeveer 20 kilometer van de kust en de overige 3 vrij dicht bij de kust of voor de buitendelta.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Voor leken moeilijk interpreteerbaar.

Overige beperkingen in gebruik

Goedgekeurde gegevens gaan naar een centraal databestand (DONAR) en kunnen daar worden opgehaald door gebruikers binnen Rijkswaterstaat.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Kustverdediging, zeespiegelstijging, getij, weer, storm, klimaatverandering.

Temporele dekking

Continue meting vanaf eind zeventiger jaren.

Volledigheid

Meerdere metingen per uur.

Nauwkeurigheid

Continue metingen.

Algemene beschrijving van herkomst

Monitoringprogramma in opdracht van Rijkswaterstaat.

Inwinningsmethode

Continue registratie met boeien op vaste locaties, voorzien van meetapparatuur (details zie www.golfklimaat.nl).

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Geautomatiseerd netwerk. Data worden gecontroleerd, vervolgens worden parameters berekend die het golfveld karakteriseren.

Meetvariabelen

Golfhoogte, golfrichting en golfperiode.

Meetmethodiek

Vaste boeien (9) in de Noordzee op diverse locaties, plus Oosterschelde en Westerschelde.

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR/WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ N Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Monitoring van golfhoogtes, golfrichtingen en golfperiodes in de Noordzee.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110.

Referenties

  • Weerts, A.H. & Diermanse F.L.M., 2004. Golfstatistiek op relatief diep water 1979- 2002, Rapport Q3770. WL | Delft Hydraulics.