H8 - Temperatuur zoete en zoute wateren


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel fysische en hydrografische kenmerken.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Fysische kenmerken van de waterkolom: temperatuur in zoete en zoute wateren m.b.v. meetpalen, onderdeel van zowel MWTL als LMW.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijkswaterstaat.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopende monitoring in kader van MWTL en OSPAR.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Meetgegevens van watertemperaturen op 26 zoete en 15 zoute locaties, verspreid over het land.

Doel waarvoor data worden verzameld

Vastleggen van de karakteristieken van watersystemen, normtoetsing, onderzoek naar de eventuele effecten van klimaatverandering en de effecten van warmtelozingen. Basisbestand wordt ook gebruikt bij het interpreteren van waterkwaliteitsgegevens, bij de monitoring van plaagalgen en als bron van historische gegevens.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Rijkswaterstaat.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Zie http://www.rws.nl/kaarten/waterstand-tov-nap.aspx .

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Helpdesk Water of bel 0800 – 659 28 37. Voor het gebruik van applicaties, data updates, het opvragen van bestanden en toegang tot het archief kunt u contact opnemen met Servicedesk Data 015 – 275 77 00.

Geografisch gebied

Verspreid over de Nederlandse kustwateren. Meetpunten te Bath, Den Helder, Eemshaven, Eijerlandse gat, Europlatform, Hoek van Holland, IJmuiden, K13a platform, Kornwerderzand buiten, Lichteiland Goeree, Noordwijk meetpost, Schiermonnikoog noord en Vlissingen. Aanvullend aan het landelijke net worden vanaf 1970 in Zeeland op 21 locaties op 10-minutenbasis watertemperaturen gemeten. Deze zijn beschikbaar via het meetnet Zeeuwse getijdewateren (ZEGE).

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Temperatuur wordt op slechts één hoogte gemeten.

Overige beperkingen in gebruik

Gegevens zijn maximaal 6 maanden na kalenderjaar beschikbaar. Een selectie van de data via Monitoring Systeem Water (MSW) is online beschikbaar: http://www.actuelewaterdata.nl/watertemp/.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Temperatuur; trends; klimatologische gegevens, karakteristieken van watersystemen.

Temporele dekking

Watertemperatuur op zoute locaties wordt permanent gemeten waarna voor elke dag een gemiddelde waarde wordt opgeslagen in DONAR. Gegevens hebben betrekking op 10-minuten gemiddelden. Historische meetgegevens voor sommige locaties beschikbaar vanaf ongeveer 1860.

Volledigheid

Vrij goede dekking van Waddenzee en Noordzeekustzone, goede dekking van Zeeuwse wateren.

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid en resolutie van de meting is in 0,1 °C. Het bereik is −10,0 tot +40,0 °C

Algemene beschrijving van herkomst

Landelijk Meetnet Water en MWTL.

Inwinningsmethode

Voor zoute wateren via een geautomatiseerd systeem. uit de originele gegevens worden 10-minutengemiddelden berekend.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Geautomatiseerd netwerk; professioneel. Landelijk meetnet op 26 zoete en 15 zoute locaties.

Meetvariabelen

Watertemperatuur.

Meetmethodiek

Continue registratie op 0,5-1,0 m diepte, 41 meetpunten in Nederland.

Soort dataset (opslagmedium)

Deze gegevens zijn kosteloos op te vragen bij Rijkswaterstaat. De gegevens worden opgenomen in DONAR/WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ Y Y Y

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Geen. Wel belangrijke achtergrondinformatie over het verlopen van processen.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1130, 1140, 1160, 1310, 1330, 2110, 2120.

Referenties

  • Anon. 2006. Productcatalogus Basisinformatie Rijkswateren. Rijkswaterstaat-RIKZ, BasisInfoDesk, Den Haag, 172 p.