H9 - Watertemperatuur op basis van satellietopnamen


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel fysische en hydrografische kenmerken.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Bepaling van de zeewatertemperatuur in de Noordzee, gebruikmakend van EUMETSAT OSI-SAF.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Datum voltooiing, volgende herziening

Project in 2000 afgerond, productie geautomatiseerd omstreeks 2008.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Wekelijkse meting van de temperatuur van het zeewater in de gehele Noordzee door middel van remote sensing beelden vanuit weersatellieten. De aan boord aanwezige camera’s meten infraroodwaarden en daarmee in feite temperaturen.

Doel waarvoor data worden verzameld

Dataverzameling ten behoeve van het beschrijven van veranderingen van de temperatuur van het zeewater in Europese wateren (waaronder de Noordzee) en van temperatuurverschillen op hetzelfde moment binnen deze wateren.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

NOAA, KNMI.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie, uitvoering en verslaglegging.

Geografisch gebied

Europese wateren (oostelijke deel van de Atlantische Oceaan, Noordzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee). Hierbij kan worden ingezoomd op kleinere deelgebieden, zoals de Noordzee.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Temperaturen kunnen alleen worden gemeten wanneer geen bewolking aanwezig is. De kaarten worden samengesteld op basis van een compositie van alle opnamen die gedurende een week worden gemaakt. De toegepaste methode is te grof om een bruikbare interpretatie van temperatuurverschillen in de Waddenzee en de Delta te kunnen maken maar wel geschikt voor het bepalen van temperatuurverschillen op de Noordzee.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Klimatologische gegevens, verspreiding.

Temporele dekking

Wekelijkse beelden.

Volledigheid

Vrij volledig. Optimale dekking is alleen mogelijk wanneer de bewolking het toelaat.

Nauwkeurigheid

1,09 km resolutie.

Algemene beschrijving van herkomst

Gegevens gebaseerd op OSI-SAF SST product.

Inwinningsmethode

Waarnemingen vanuit satellieten. De Amerikaanse weer- en klimaatorganisatie NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration) exploiteert de NOAA-satellieten en EUMETSAT exploiteert METOP-A en METOP-B satellieten. Dit zijn polaire satellieten die een baan over de polen beschrijven. Deze satellieten, hoewel primair ontworpen voor monitoring van het weer, zijn zeer geschikt voor gedetailleerde observatie van land- en zeeoppervlakken. Het KNMI levert een aantal beeldproducten op basis van gegevens van deze polaire satellieten van NOAA en EUMETSAT zoals temperatuur en verontreiniging in de Noordzee en de Europese kustwateren, ijsbedekking en vegetatie.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Professioneel.

Meetvariabelen

Wekelijkse metingen waarbij de temperatuur wordt opgedeeld in klassen resp. 2,4 graden voor Europa) en 1 graad voor de Noordzee Meetmethodiek.

Soort dataset (opslagmedium)

Intern ontwikkelde databestanden. Kunnen worden geëxporteerd naar Excel format.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ Y Y Y

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Geen. Wel belangrijke achtergrondinformatie over het verlopen van processen.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110.

Referenties

Screenshot 2023-05-23 130333
Beelden van de watertemperatuur in de Europese wateren in de periode 24/7/06 – 30/7/06 op basis van opnames van camera’s in weersatellieten (boven) en een uitvergroting van het beeld voor de Noordzee (onder). 
Bron EUMETSAT OSI-SAF & NOAA, presentatie door KNMI.