Z4 - Verspreiding en dichtheden zeezoogdieren Nz (SCANS)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel zeezoogdieren.

Titel/naam meet/monitorprogramma

Small Cetacean Abundance in the North Sea and adjacent waters (SCANS) Monitoring van aantalsontwikkelingen van zeezoogdieren (dolfijnen en walvissen) in Noordzee en kustwateren op basis van tellingen.

Naam organisatie (metadata)

University of St. Andrews’ Sea Mammal Research Unit. Website SCANS: http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/inner-furtherInfo.html.

Datum voltooiing, volgende herziening

Eerste telling (SCANS) 1994; tweede telling (SCANSII) 2005; derde telling (SCANSIII) 2016.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met dichtheden/aantallen van walvisachtigen in de Noordzee en aangrenzende wateren.

Doel waarvoor data worden verzameld

  • Inschatten van de populatiegroottes van verschillende walvisachtigen
  • Ontwikkelen en testen van methoden om dierpopulaties van walvisachtigen te monitoren
  • Resultaten gebruiken om de impact van bijvangst op de populatie te bepalen

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

University of St. Andrews’ Sea Mammal Research Unit Website SCANS: http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/inner-furtherInfo.html Website SCANSIII: http://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/ . Phil S. Hammond, e-mail: psh2@st-andrews.ac.uk, direct phone: +44 (0)1334 463222.
Contactpersoon voor Nederlandse deelname aan het programma: Meike Scheidat (Wageningen Marine Research, meike.scheidat@wur.nl, 0317-487108).

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Projectcoördinator, contactpersoon naar gebruikers en naar partners.

Geografisch gebied

Noordzee en aanliggende wateren (Skagerrak, Kattegat, Keltische Zee). Voor SCANSIII is het geografisch gebied uitgebreid van Noorse tot aan Portugese wateren.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Uitspraken over de significantie van variaties binnen de 10 jarige periode zijn niet te maken, aangezien aantalsschattingen van zeezoogdieren in het algemeen geassocieerd zijn met een groot betrouwbaarheidsinterval. Aantalsontwikkelingen pas over langere periode te bepalen.

Overige beperkingen in gebruik

Voor gebruik dient contact te worden opgenomen met de coördinerende organisatie. Deelnemende participanten hebben toegang tot de database.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Aantallen, populatiegrootte, verspreiding.

Temporele dekking

Dekking laag (1x per 10 jaar).

Volledigheid

Steekproef, gebiedsdekkende survey.

Nauwkeurigheid

Betrouwbaarheidsintervallen schattingen zijn groot, maar data geven een schatting (zonder bias) van de populatiegrootte.

Algemene beschrijving van herkomst

Op basis van tellingen vanaf schepen en vanuit vliegtuigen.

Inwinningsmethode

Professioneel, via 17 Europese partners en onderaannemers (ministeries, instituten).

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Aantalschattingen zijn berekend aan de hand van distance sampling-technieken waardoor het mogelijk is absolute aantallen te berekenen. Verspreidingskaartjes zijn gemaakt op basis van interpolatie van de telgegevens

Meetvariabelen

Aantallen, soort, verspreiding.

Meetmethodiek

Lijntransecttellingen volgens distance sampling methode vanuit vliegtuigen en vanaf schepen langs vooraf bepaalde transecten.

Soort dataset (opslagmedium)

Database gebaseerd op lijntransect tellingen volgens distance sampling methode.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR KRM
N0 Y++ N N0 NY NY+

Kosten op jaarbasis

Nederlandse bijdrage per survey ca € 250.000. Op jaarbasis € 25.000.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Bruinvis, Witsnuitdolfijn, Gewone dolfijn, Tuimelaar, Dwergvinvis.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110.

Referenties

  • Hammond, P.S., Macleod, K., Berggren, P., Borchers, D., Burt, L., Cañadas, A., Desportes, G., Donovan, G.P., Gilles, A., Gillespie, D., Gordon, J., Hiby, L., Kuklik, I., Leaper, R., Lehnert, K., Leopold, M., Lovell, P., Øien, N., Paxton, C.G., Ridoux, V., Rogan, E., Samarra, F., Scheidat, M., Sequeira, M., Siebert, U., Skov, H., Swift, R., Tasker, M-L, Teilmann, J., Van Canneyt, O. & Vázquez, J.A. 2013. Cetacean abundance and distribution in European Atlantic shelf waters to inform conservation and management. Biological Conservation 164: 107-122.
  • Hammond, P.S., Berggren, P., Benke, H., Borchers, D.L., Collet, A., HeideJørgensen, M.P., Heimlich, S., Hiby, A.R., Leopold, M.F. & Øien, N. 2002. Abundance of harbour porpoises and other cetaceans in the North Sea and adjacent waters. J. App. Ecol. 39: 361-376.
  • Hammond, P.S. et al., 2017. Estimates of cetacean abundance in European Atlantic waters in summer 2016 from the SCANS-III aerial and shipboard surveys. Report to ICES Working Group on Marine Mammal Ecology. 26pp.