Vissen


De totale hoeveelheid bodemvis in de Waddenzee is sterk verminderd ten opzichte van 30-40 jaar geleden. In de Westelijke Waddenzee zet die afname nog steeds door, in het oostelijk deel en de Eems-Dollard is hij gestopt. De dalende trend is vooral toe te schrijven aan lagere scores bij de soorten die de Waddenzee als kinderkamer gebruiken, zoals schol, tong en schar.

In 2015 is een overzicht gemaakt van mogelijke oorzaken van deze trend, maar echt onderzoek ontbreekt nog. Wel staat vast dat de Waddenzee ‘s zomers te warm is geworden voor jonge schol. De kinderkamerfunctie voor opgroeiende schol is duidelijk verschoven naar de dieper gelegen gronden buiten de Waddenzee. Recent onderzoek van Wageningen Marine Research biedt meer inzicht in de bijvangst van vis door de garnalenvisserij. De bijvangst bestaat in hoofdzaak uit kleine vis. De effecten van de bijvangst van jonge vis zijn tot nu toe alleen voor schol doorgerekend.

Het meetnet voor bodemvissen strekt zich uit over de hele Waddenzee, inclusief het Duitse en Deense wad. Daarnaast bemonstert het NIOZ met een visfuik in het Marsdiep de vis die de Waddenzee in- en uitzwemt. Deze meetnetten geven een indicatie van de trends in de  visstand in de Waddenzee. Een langlopende meetreeks door Wageningen Marine Research van de intrek van glasaal bij Den Oever gaat terug tot 1938!