Watersysteem


Informatie over het watersysteem valt uiteen in drie categorieën

  • waterkwaliteit, met als parameters onder meer: temperatuur, zoutgehalte, zwevend stof (slib) en giftige stoffen;
  • waterkwantiteit, met als parameters de afvoer van rivieren en de waterhoogten;
  • hydro-meteogegevens over golfhoogten, stroomsnelheden en -richtingen en de daarmee samenhangende snelheden en richtingen van de wind.

Goede waterkwaliteit

Goede waterkwaliteit is een basisvoorwaarde voor het behoud van een gezond ecosysteem in het waddengebied. Rijkswaterstaat meet in langjarige meetprogramma’s de chemische en ecologische kwaliteit van het water. Evenals in de grote rivieren en kustzone blijven ook in het waddengebied sommige vreemde stoffen hardnekkig boven de toelaatbare concentraties.

(nano)plastics

De aandacht voor plastics in het mariene milieu is in Nederland vooral gericht op de rivieren, de stranden en de open zee. Als onderdeel van een grootschalig onderzoek is in 2013 ook één meting gedaan in de Waddenzee (Dantziggat). De score op die locatie was 770 plastic deeltjes per kilo droge wadbodem.

Het vermoeden bestaat dat plastics zich vanuit de Noordzee vrij over de geulen en platen verspreiden. Voor Noordzee en de Waddenzee bestaat echter nog geen monitoringprogramma om de feitelijke situatie aan het licht te brengen. De waddenbeheerders willen over meer gegevens beschikken, zodat ook in het waddengebied een begin kan worden gemaakt met gerichte maatregelen tegen vervuiling door nanoplastics.

Containerramp

Begin 2019 vond de containerramp met de MSC Zoë plaats. Voor informatie en gevolgen voor het waterstysteem verwijzen wij naar het betreffende dossier op de website van Rijkswaterstaat.