Snelle toename van flora en fauna op groene strand Ameland


Van een zandbank naar een zandrif, van ‘binnenzee’ naar kwelderachtig: in het noordwesten van Ameland ontwikkelt zich sinds 1985 een zogenoemd groen strand. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de vegetatie in dit gebied, wordt sinds 2003 jaarlijks de stand van het groene strand onderzocht.

In 1985 landde een zandbank met een volume van zo’n 20 miljoen m3 aan in het noordwesten van Ameland. Nadat deze zandbank naar het oosten toe ‘omsloeg’ en een zandrif vormde, ontstond een binnenzee. In de loop der jaren nam de stroomsnelheid in het gebied af. In 1999 vormde zich een sliblaagje op het strand, waarna zeekraal zich als eerste plant in het gebied vestigde. Inmiddels kent het groene strand een kwelderachtige vegetatie die sinds 2000 snel aan dichtheid, hoogte en soortenrijkdom wint.

Forse uitbreiding vegetatie

Sinds 2003 wordt de vegetatie van het gebied jaarlijks gemonitord. Deze monitor wordt uitgevoerd door Natuurcentrum Ameland in opdracht van Rijkswaterstaat. Uit de monitor blijkt dat het gebied in rap tempo groener wordt. Waren er in het seizoen 2001/2002 zo’n veertig soorten, in 2019 waren dit er al 119. Op veel plekken is de bedekking al meer dan 95 procent. En met de forse uitbreiding van riet en duindoorn wordt de vegetatie bovendien steeds hoger.

Ontwikkelingen

Hoe het groene strand zich de komende jaren zal ontwikkelen, is onder meer afhankelijk van het beschermende rif dat rond het gebied ligt. Blijft dit intact, dan kan de branding het gebied niet bereiken. Ook de zandaanvoer heeft invloed op het gebied. Om de fauna in het gebied te beschermen, heeft Rijkswaterstaat in 2019 nieuwe bebording geplaatst. Deze bebording informeert bezoekers over de dieren die in het gebied leven, waaronder de bruine kiekendief, lepelaar, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het groene strand of de monitoring? Download dan het rapport:
‘Vegetatieontwikkeling op het Groene strand bij Ballum op Ameland’ van drs. J. Krol van Natuurcentrum Ameland.