Wat doen we?

Veel verschillende organisaties houden de situatie van het Waddengebied al jaren nauwgezet in het oog. Deze monitoring levert heel waardevolle meetreeksen op, bijvoorbeeld op het gebied van bodem, water en biodiversiteit. De basismonitoring van het Waddengebied dient als integrale, systeemgerichte gebiedsmonitor die alle informatie samenbrengt. Het voorzien in de kennisbehoefte komt voort uit de hoofddoelstelling voor de Waddenzee: duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open landschap.

Het doel van Basismonitoring Wadden is drieledig:

  • De beheerder helpen bij de uitvoering van zijn taken door inzicht te geven in de toestand en trends;
  • De monitoring omvormen van een op vergunningverlening en uitvoering van wettelijke taken gerichte monitoring, naar effectieve en efficiënte systeemgerichte monitoring;
  • Het toegankelijk maken van alle beschikbare informatie en monitoringgegevens over het Waddengebied, waardoor de gebruiker zicht heeft op het volledige Waddensysteem.

Bovenstaande doelen moeten zorgen voor een beter inzicht in het systeem als geheel. Het wordt eenvoudiger om te controleren of beheerinspanningen effectief zijn en of beheer- en beleidsdoelen worden bereikt. Ook het zicht op de verhouding tussen menselijk gebruik en de staat van het Waddengebied verbetert door integrale, systeemgerichte basismonitoring.

Bekijk hier het Jaarplan 2020 van Basismonitoring Wadden.