Fasering


Vanaf 2019 wordt er elk jaar een aantal Sleutelaspecten uit het Ambitiedocument gekozen en opgenomen in het betreffende Jaarplan van het Kernteam Basismonitoring Wadden. Voor elk van deze Sleutelaspecten wordt door het Kernteam een Analysedocument opgesteld, waarin de onderstaande vijf Fasen zijn doorlopen. In het Analysedocument staat ook een advies aan het Opdrachtgeversoverleg over de in de Basismonitoring Wadden op te nemen monitoring c.q. aan te passen monitoring.

Fase 1 - de wens & het conceptuele model

A.  Bepalen van de informatiebehoeften vanuit beheer- & beleidsdoelen.
B.  Welke zijn meetbare omschrijvingen van die behoeften?
C.  Welke zijn geschikte indicatoren om vast te stellen in welke mate de doelen zijn gerealiseerd?

Fase 2 - het wat

A.  Wat wordt er al gemeten?
B.  Wat moet er nog worden gemeten?

Fase 3 - het hoe

A.  Hoe meet je de parameters voor 2.B?
B.  Zijn die te integreren in bestaande c.q. zijn er aanvullende meetprogramma’s nodig?

Fase 4 - het advies

A.  Wie gaat er wat meten, waar en wanneer (ruimte en tijdschaal)?
B.  Wat zijn de kosten?
C.  Vooroverleg met monitoringexperts vanuit de betreffende beheerder.

Fase 5 - het vervolg & de implementatie

A.  Het advies wordt doorgeleid naar de verantwoordelijke(n) bij de betreffende beheerder.
B.  De beheerder geeft een onderbouwde reactie van hetgeen er met het advies is gedaan.