Verstoring natuur in de Waddenzee


Het beoogde analysedocument richt zich in eerste instantie op menselijke verstoring door recreatie op buitendijkse gebieden van de Waddenzee, omdat hier een belangrijke witte vlek zit. Het betreft reeds lang bestaande vormen van recreatie (wadlopen, vaarrecreatie, laagvliegen met sportvliegtuigjes, etc.) en nieuwe vormen van recreatie (bijv. plastic jutten, drone-vliegen) met effecten op relevante natuurwaarden van de Waddenzee.

Auteur: Daan Bos
Datum: 8 maart 2021
Status: Voltooid product
Fase uitwerking: 1 t/m 4