Primaire productie

Primaire productie is de aanmaak van plantaardig materiaal uit zonlicht. In de voedselketen van het waddenecosysteem wordt dit grotendeels verzorgd door algen die op de wadplaten groeien. Een ander deel van de algensoorten zweeft vrij in het water van de geulen. Daarnaast zijn er ook uitgestrekte kwelders waar plantaardig materiaal wordt geproduceerd dat, na afbraak, in de voedselketen terecht komt.

De groeicapaciteit van algen is afhankelijk van zonlicht en voedingsstoffen. Op wadplaten is ruim voldoende licht, ook al is het water er troebel. De beschikbaarheid van voedingsstoffen (vooral fosfor) begrenst hier de primaire productie. In de geulen verhindert het zwevend stof dat zonlicht doordringt in dieper water. Zonlicht is hier meestal de beperkende factor. Primaire productie beperkt zich dan ook voornamelijk tot de bovenste waterlaag. In het zeer troebele water van de diepe Eemsgeul komt nauwelijks primaire productie voor.

De kwelders leveren niet alleen plantaardig materiaal, maar bieden bijvoorbeeld ook broedgebieden voor vogels én bescherming tegen overstromingen. Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research meten het areaal aan kwelders en ook de vegetatiesamenstelling. Rijkswaterstaat verkent momenteel de haalbaarheid van het gebruik van satellietinformatie voor het monitoren van primaire productie.

Hieronder vindt u alle meetprogramma’s die betrekking hebben op de primaire productie van algen en kwelders, uitgebreid met bacteriën en virussen. De metadata ervan zijn bijeengebracht in het project WaLTER. Een klik op een van de hyperlinks brengt u naar het dataportaal van d website WaLTER. Daar vindt u ook een link naar de gegevensbronnen  van de verschillende programma’s.

Bacteriën en virussen Noordzeekustzone (Texel)

Fytoplankton Noordzeekustzone

Fytoplankton Marsdiep

Verspreiding Zeegras in Waddenzee en Zeeuwse wateren

Kwelderhoogte en vegetatieontwikkeling gaswinlocatie Ameland

Kwelderhoogte en vegetatieontwikkeling gaswinlocatie Moddergat

Kwelderareaal en -vegetatiezones Friesland, Groningen