Watersysteem

Informatie over het watersysteem valt uiteen in drie categorieën

  • waterkwaliteit, met als parameters onder meer: temperatuur, zoutgehalte, zwevend stof (slib) en giftige stoffen;
  • waterkwantiteit, met als parameters de afvoer van rivieren en de waterhoogten;
  • hydro-meteogegevens over golfhoogten, stroomsnelheden en -richtingen en de daarmee samenhangende snelheden en richtingen van de wind.

Begin 2019 vond de containerramp met de MSC Zoë plaats. Voor informatie en gevolgen voor het waterstysteem verwijzen wij naar het betreffende dossier op de website van Rijkswaterstaat.

Goede waterkwaliteit is een basisvoorwaarde voor het behoud van een gezond ecosysteem in het waddengebied. Rijkswaterstaat meet in langjarige meetprogramma’s de chemische en ecologische kwaliteit van het water. Evenals in de grote rivieren en kustzone blijven ook in het waddengebied sommige vreemde stoffen hardnekkig boven de toelaatbare concentraties.

De aandacht voor plastics in het mariene milieu is in Nederland vooral gericht op de rivieren, de stranden en de open zee. Als onderdeel van een grootschalig onderzoek is in 2013 ook één meting gedaan in de Waddenzee (Dantziggat). De score op die locatie was 770 plastic deeltjes per kilo droge wadbodem.

Het vermoeden bestaat dat plastics zich vanuit de Noordzee vrij over de geulen en platen verspreiden. Voor Noordzee en de Waddenzee bestaat echter nog geen monitoringprogramma om de feitelijke situatie aan het licht te brengen. De waddenbeheerders willen over meer gegevens beschikken, zodat ook in het waddengebied een begin kan worden gemaakt met gerichte maatregelen tegen vervuiling door nanoplastics.

Hieronder ziet u titels van beschikbare meetprogramma’s voor het watersysteem, bijeengebracht in het project WalTer. Een klik op de titels brengt u naar het dataportaal van de website WalTer. Daar vindt u ook een link naar de gegevensbronnen van de verschillende programma’s.

Fysische kenmerken van de waterkolom: zoutgehalte

Fysische kenmerken van de waterkolom: waterstanden (getij) 

Fysische kenmerken van de waterkolom: rivierafvoeren

Fysische kenmerken van de waterkolom: stroming

Fysische kenmerken van de waterkolom: golfklimaat

Temperatuur zoete en zoute wateren

Watertemperatuur op basis van satellietopnamen

Klimaat en klimaatsverandering

Waterkwaliteit: nutriënten en toxische stoffen in Noordzee en kustwateren