B25 - Bodemfauna Noordzee (BIOMON)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Verspreiding en biomassa van bodemdieren (macrobenthos) in de Noordzee (MWTL).

Naam organisatie (metadata)

Rijkswaterstaat / Waterdienst (voorheen RIKZ).

Datum voltooiing

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Data betreffende jaarlijkse aantallen en biomassa van macrozoobenthossoorten op 100 stations op het NCP.

Doel waarvoor data worden verzameld

Monitoronderzoek ten behoeve van trenddetectie en toestandsbeschrijving macrobenthos Noordzee.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Vanaf 2006 uitgevoerd door Grontmij/Bureau Aquasense.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Uitvoering monitoring, data-analyse rapportage.

Geografisch gebied

Noordzee, NCP: 100 locaties verdeeld over Doggersbank, Centrale Oestergronden, Friese Front, Nederlandse Kustzone, Zuidelijk offshore-gebied.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Variaties binnen het jaar niet mogelijk.

Overige beperkingen in gebruik

Gegevens worden opgeslagen in DONAR. Voor gebruik door derden contact opnemen met RWS-WVL (voorheen RIKZ) via de Helpdesk Water. Contactpersoon is Arie Naber.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Biodiversiteit; macrobenthos; verspreiding; trends.

Temporele dekking

Sinds 1991 25 stations, vanaf 1995 100 stations. Aanwezigheid van soorten, jaarlijks (voorjaar).

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering.

Algemene beschrijving van herkomst

Jaarlijks veldbezoek van alle monsterpunten. Bemonstering met behulp van box corer, per locatie 1 monster, gezeefd over 1 mm zee.

Inwinningsmethode

Sinds 1991, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Jaarlijkse vaartocht, bemonstering op vaste locaties met behulp van box corer. Vastlegging van soortenspectrum en aantallen per monsterpunt. Ter plaatse worden ook sedimentmonsters genomen.

Meetvariabelen

Datum, locatie, soort, aantal, biomassa, 100 monsterpunten.

Meetmethodiek

Bemonstering met boxcorer, per locatie 1 monster, gezeefd over 1 mm zeef.

Soort dataset (opslagmedium)

DONAR/WADI.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
NY+ Y+ Y N N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Macrozoobenthos, voornamelijk soorten die in relatief hogere dichtheden voorkomen in de groepen Polychaeta, Crustacea, Mollusca, Echinodermata, Sipunculida. Het betreft in alle gevallen soorten die niet specifiek bescherming genieten (met naam) in de VR en HR, maar deels wel soorten die binnen de HR zijn aangewezen als typische soorten en daarmee indicatief voor de kwaliteit van het habitattype.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110.

Referenties

  • Daan, R. & Mulder, M. 2002. The macrobenthic fauna in the Dutch sector of the North Sea in 2001 and a comparison with previous data. NIOZ-rapport 2002-1, Texel: 90 p.
  • De Vooys, C.G.N., Dapper, R., van der Meer, J., Lavaleye, M.S.S. & Lindeboom, H.J. 2004. Het macrobenthos op het Nederlands Continetaal Plat in de Noordzee in de periode 1870-1914 en een poging tot vergelijking met de situatie in de periode 1970-1980. NIOZ-rapport 2004-2, Texel: 76 p.
  • De Vooys, C.G.N., Witte, J.I., Dapper, R., van der Meer, J. & van der Veer, H.E. 1993. Lange termijn veranderingen op het Nederlands Continentaal Plat van de Noordzee: trends in evertebraten van 1931 – 1990. NIOZ-report 1993-17, Texel: 68 p.
  • Lavaleye, M.S.S. 2002. Karakteristieke macrobenthos levensgemeenschappen van het NCP & trendanalyse van de macrobenthos diversiteit van de Oestergronden en het Friese Front (1991-1998). NIOZ-rapport 2000-9, Texel: 25 p.
Locaties waarop benthosmonsters zijn verzameld in het kader van de BIOMON bemonstering.