B3 - Losse Waarnemingen Project


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel bodemfauna en schelpdiercultuur.

Titel meet/monitorprogramma

Losse Waarnemingen Project Mariene Kustfauna (LOW).

Naam organisatie (metadata)

Stichting ANEMOON.

Datum voltooiing

Lopend programma.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

In het losse waarnemingen-project (LOW) worden alle waarnemingen van mariene flora en fauna verzameld die niet binnen een ANEMOON-monitoring-project vallen. In de praktijk zijn dat vooral losse en oudere waarnemingen, waaronder diverse uit het begin van de vorige eeuw. Deze data worden opgeslagen in een database. Het huidige LOW-bestand (met enkele honderdduizenden waarnemingen) bestaat vooral uit meldingen afkomstig uit het Centraal Systeem (CS) van de Strandwerkgemeenschap, collectiegegevens van musea en particulieren, waarnemingen uit de literatuur en in basislogboeken van de NJN en andere log- en opschrijfboeken.

Doel waarvoor data worden verzameld

Detecteren van veranderingen en vergroten ecologische kennis.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

Stichting ANEMOON.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Stichting ANEMOON verzorgt opslag en coördineert.

Datum volgende herziening

Niet bepaald.

Geografisch gebied

Nederlandse kust.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

In principe zijn gegevens alleen toegankelijk voor eigen medewerkers. Voor gebruik door derden dient contact te worden opgenomen met Stichting ANEMOON.

Overige beperkingen in gebruik

Verzameling niet-systematische waarnemingen.

Toepassingsschaal (bv. landelijk, regionaal, deelgebiedsniveau)

Landelijk.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Diversiteit, verspreiding, trends.

Temporele dekking

Waarnemingen vanaf 1750.

Volledigheid

Verzameling van niet-systematische waarnemingen

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

Stichting ANEMOON: vrijwilligers.

Inwinningsmethode

Waarnemingen verzameld door amateurs en uit literatuur.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Waarneming in database opnemen.

Meetvariabelen

Datum, locatie, soort, aantal.

Meetmethodiek

Determinatie, eventueel met behulp van specialist.

Meetdichtheid

Niet vastgelegd.

Soort dataset (opslagmedium)

Database.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N0 NY+ N N N

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Mariene soorten.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1110, 1140, 1160.

Referenties

-