V32 - PTT (Punt-Transect-Tellingen)


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

PTT Punt-Transect-Tellingen.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Sovon Vogelonderzoek Nederland. Contactpersoon: Willem van Manen - Willem.vanManen@sovon.nl.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Telling alle soorten, geen waarneemcirkel gedurende vijf minuten in de periode 15 december-1 januari.

Doel waarvoor data worden verzameld

Monitoring met nadruk op terrestrische soorten. Watervogels worden beter gedekt in andere telprojecten.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Contact met en hulp aan vrijwilligers, verstrekken nieuwsbrief, werving nieuwe tellers voor bestaande en nieuwe routes, controle gegevens, contact met CBS.

Geografisch gebied

Overzicht van de ligging van PTT-routes (elk 20 telpunten) in en nabij de Wadden.
Cijfers bij de locatie vermelden het aantal jaren dat een route is geteld.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Minder geschikt voor verspreiding vanwege niet volgens grid of random gekozen punten. Niet geschikt voor trends van soorten die op slechts enkele plekken in grote concentraties voorkomen, zoals Kleine Rietgans en Topper. Afnemend betrouwbaar met toenemende zeldzaamheid van soort.

Overige beperkingen in gebruik

Geen.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Trends.

Temporele dekking

Tweede helft december.

Volledigheid

Voor Nederland voldoende, maar voor de Wadden zal steekproef met name bij schaarse soorten aan de kleine kant zijn.

Nauwkeurigheid

Geen afstandslimiet vanaf telpunt, nauwkeurigheid per telpunt tot op c. 500 m.

Algemene beschrijving van herkomst

Opgestart door Sovon Vogelonderzoek Nederland in 1978.

Inwinningsmethode

Grotendeels digitaal.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Indexen door CBS berekend met behulp van TRIM.

Meetvariabelen

Soort/aantal/locatie/jaar.

Meetmethodiek

Visueel auditief.

Soort dataset (opslagmedium)

Database GIS.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N N N N N

Kosten op jaarbasis

-

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Voor alleen de Wadden is dit niet bekend.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

Hoofdhabitats als bos, heide, duinen, bebouwing, agrarisch.

Referenties

  • Boele, A., Hustings, F., Koffijberg, K., van Turnhout, C. & Plate, C. 2008. Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag-Nederland. LIMOSA 81 (2): 50 - 61.
  • Bergkamp, P.Y. & Boele, A. 2005. Tjiftjaffen in de zachte winter 2000/01: reactie op koude-invallen en vergelijking met andere winters. LIMOSA 78 (4): 125 -138.
  • Van Turnhout, C. & Verstrael, T. 1998. 15 jaar Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland; Resultaten van de PTT-evaluatie; Achtergronddocument SOVON-onderzoeksrapport 1998/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, BeekUbbergen.
  • https://www.sovon.nl/nl/PTT