V36 - Wadplaattellingen waddenunit EZ


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Wadplaattellingen waddenunit (W.U.).

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Waddenunit, Ministerie van Economische Zaken.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Inventarisatie van vogels in gebieden die met laagwater droogvallen tijdens diverse fasen van het getij. Geeft inzicht in aantallen vogels welke het gebied gebruiken om te foerageren, rusten, ruien e.d.

Doel waarvoor data worden verzameld

Gebiedsinventarisaties t.b.v. beheer.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Waddenunit, Ministerie van Economische Zaken. Contactpersonen: Arjen Dijkstra - A.R.Dijkstra@minEZ.nl  en Eelke Sybren Dijkstra - E.S.Dijkstra@minEZ.nl.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie van de tellingen. Gebieden naar eigen inzicht van de mensen van de Waddenunit gekozen. Voeren zelf de tellingen uit.

Geografisch gebied

Diverse locaties verspreid over de gehele Waddenzee. Deels zijn dit dezelfde gebieden welke de Waddenunit destijds ook voor het actieplan vaarrecreatie telde, deels zijn dit gebieden die op een andere manier interessant zijn. Dit kunnen zijn gebieden nabij baggervakken of bijvoorbeeld een oesterbank.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Tellingen worden uitgevoerd vanaf de schepen van de Waddenunit (al dan niet varend). Weersomstandigheden en afstanden kunnen erg van invloed zijn. Gegevens zijn vrij voor gebruik onder voorwaarde bronvermelding en contact met contactpersoon/personen.

Overige beperkingen in gebruik

Gegevens eigendom van de Waddenunit.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Diversiteit, verspreiding, trends.

Temporele dekking

Enkele gebieden vanaf 2012 die minimaal 3 keer per jaar geteld worden tijdens hoog- en laagwater. Doelstelling is aantal gebieden uit te breiden.

Volledigheid

Steekproef.

Nauwkeurigheid

Afstand en weersomstandigheden kunnen behoorlijk van invloed zijn op de tellingen of telwijze (bijv. varend of stilliggend).

Algemene beschrijving van herkomst

Opgezet als telgebieden waar de Waddenunit in zijn beheer tegen bepaalde vraagstukken aanloopt; er is overlap met telgebieden actieplan vaarrecreatie.

Inwinningsmethode

Min of meer gestandaardiseerde manier van waarneming en verslaglegging. Niet elk gebied is hetzelfde dus dit vraagt soms om een gebiedseigen aanpak. De gegevens worden wel gestandaardiseerd in excel files opgeslagen. Geteld wordt vanaf het schip. Meestal vanaf het dak om een goed overzicht te verkrijgen. De gebieden worden zowel varend als stilliggend geteld. Gebieden worden tijdens diverse fases in het getij geteld (zowel tijdens hoogwater als tijdens laagwater).

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

-

Meetvariabelen

Aantallen, soorten, gedrag (rusten/foerageren)

Meetmethodiek

Tellingen vanaf het schip (dak) met verrekijker of telescoop.

Soort dataset (opslagmedium)

Excel files, die worden omgezet naar webbased database. Data wordt opgeslagen bij SOVON.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N N N N N

Kosten op jaarbasis

-

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Meeuwen, steltlopers, watervogels.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

H1140A (slik- en zandplaten (getijdengebied)).

Referenties

-