V40 - Populatiestudies: Tureluur


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

RAS-project Tureluurs Wieringen.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en Wim Tijsen (ringer) sinds 2000 (adulten) en 1996 (juvenielen).

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Dataset met gegevens over overleving, populatieomvang en reproductiesucces van enkele deelgebieden op Wieringen. Database: http://www.cr-reading.nl/home.php

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen broedsucces, overleving, populatiedynamiek, dispersie en beperkte connectiviteit, aangezien Tureluurs relatief weinig worden afgelezen in overwinteringsgebieden.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

NIOO in samenwerking met Wim Tijsen.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Wim Tijsen, Henk van Huffelen (medebeheerder database).

Geografisch gebied

Wieringen, Wieringerkust en noordelijk deel Wieringermeerpolder. Qua monitoring in broedgebieden specifiek: Oeverse- en Gesterkoog nabij Den Oever, Noorderbuurt-Normerpolder en omstreken, Westerlanderkoog en Hoelmerkoog. Grotendeels West-Wieringen.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Overleving, reproductiesucces, trends en plaatselijke populatieomvang.

Temporele dekking

Vanaf 2000 jaarlijks (adulten & juvenielen) en vanaf 1996 juvenielen.

Volledigheid

Zie geografische gebieden.

Nauwkeurigheid

Gegevens gebaseerd op ringonderzoek aan broedende vogels. Juvenielen worden voornamelijk alleen met aluminium geringd, een beperkt deel met kleurringen. Adulte vogels worden uitgerust met kleurringen met een inscriptie en sinds 2010 met een Groene Vlag (Transponder) in samenwerking met het Max Planck Instituut.

Algemene beschrijving van herkomst

Resultaten broedvogeltellingen en ringonderzoek door vrijwilligers.

Inwinningsmethode

Vrijwilligers (ringen en aflezen).

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Ringen van broedvogels en kuikens, waarnemingen van gekleurringde exemplaren (www.cr-reading.nl), broedvogeltellingen, overleving, bepalen broedsucces en lokale dispersie.

Meetvariabelen

Aantallen, locatie, biometrie, ringgegevens, afleesgegevens van ringen, broedsucces en in samenwerking met Max Planck Institute broedbiologisch onderzoek.

Meetmethodiek

Meten broedsucces, reproductie succes, kleurringen adulte broedvogels en pullen.

Soort dataset (opslagmedium)

Website: http://www.cr-reading.nl/home.php

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

-

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Tureluurs.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

-

Referenties

  • Tijsen, W. 2009. Tureluurs een succesnummer. Tussen Duin en Dijk, Weidevogelspecial blz.26-29.
  • Tijsen, W.C. & Schekkerman, H. 2009. Results of ten years retrapping: Adults for Survival (RAS) project on breeding Redshanks Tringa totanus at Wieringen, the Netherlands. Wader Study Group Bull. 116-3:222.
  • Verhulst, J., de Brock, S., Jongbloed, F., Bil, W., Tijsen, W. & Kleijn, D. 2007. Spatial distribution of breeding meadow birds – implications for conservation and research. Wader Study Group Bull. 112: 52–56.