V41 - Populatiestudies: Steenloper


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Populatie Monitoring Steenloper.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Stichting Calidris.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Database met vangst- en terugmeldgegevens van gekleurringde Steenlopers.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen overleving, trekgedrag en dispersie van in de Waddenzee gekleurringde steenlopers.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Stichting Calidris, vrijwillige ringaflezers.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Beheer data, organisatie vangsten.

Geografisch gebied

Waddenzee.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

Gebruik ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden. Over gebruik contact opnemen met Stichting Calidris.

Overige beperkingen in gebruik

Niet ingevuld.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Verspreiding, trends, reproductiesucces, overleving.

Temporele dekking

Kleurringstudie gestart in 2013. Daarvoor werden vogels alleen gemerkt met metalen ringen van het Vogeltrekstation.

Volledigheid

Studie nog maar net gestart. Studiepopulatie en aantal studielocaties zijn nog beperkt.

Nauwkeurigheid

Metingen hebben betrekking op individueel gemerkte Steenlopers.

Algemene beschrijving van herkomst

-

Inwinningsmethode

Vrijwilligers .

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Beheer van de gegevens in database.

Meetvariabelen

Soort, locatie, biometrie, gewicht, rui stadium, sexe en leeftijd.

Meetmethodiek

Steenlopers worden gevangen met mistnetten, klapnetten en lichtbakken. Van de gevangen vogels wordt leeftijd, sexe, biometrie, conditie en ruistadium bepaald en gemeten. Elke vogel krijgt een unieke kleurringcombinatie (oranje vlag met een alphanumerieke combinatie van 3 karakters in combinatie met een of twee egaal gekleurde ringen en een Vogeltrekstation-ring). Ringen worden op diverse locaties in en langs de Waddenzee afgelezen en op andere plekken langs de trekweg (bijvoorbeeld Afrika).

Soort dataset (opslagmedium)

Database, online kleurring terugmeldsysteem.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

€ 1000 (opgebracht door vrijwilligers).

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Steenloper.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1140.

Referenties

-