V44 - Populatiestudies: Noordse Stern


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Ringing Adults for Survival (RAS) Noordse Stern, provincie Groningen.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Derick Hiemstra, Vogeltrekstation.

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Populatie onderzoek gericht op overleving broedvogels (RAS). Database met gegevens over de populatieomvang, overleving en reproductief succes van Noordse Sterns. Database met waarnemingen van gekleurringde vogels: www.cr-reading.nl.

Doel waarvoor data worden verzameld

Overleving deelpopulatie ten opzichte van andere Noordse Stern populaties. Bepaling plaatstrouw en reproductie.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

Derick Hiemstra onder vergunning van Vogeltrekstation (KNAW-NIOO).

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Derick Hiemstra - derick@upcmail.nl. Projectleider, initiatiefnemer kleurringprojecten en databeheerder.

Geografisch gebied

Groninger kust langs de Dollard/Eems.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

In eigen beheer.

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Plaatstrouw, overleving.

Temporele dekking

Eind april-half augustus.

Volledigheid

De kolonie wordt goed gemonitord. Waarneemkans schommelt rond de 90%.

Nauwkeurigheid

Door grote plaatstrouw is de verstoring niet een te grote negatieve factor. Vogels blijven in beeld.

Algemene beschrijving van herkomst

Interesse in de soort die aldoor zwerft door Waddenzee op zoek naar broedgelegenheid. Geringde exemplaren in beeld sinds 2001. Ringwerk met kleurringen pas sinds 2009.

Inwinningsmethode

Alle aflezingen van kleurringen worden ingestuurd richting projectleider. Die verwerkt dat in de database en de metalen ringadministratie richting VT.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Individuele herkenningen van kleurringen herleid naar eerste bekende metaalring. Aan de hand van die database overlevingsberekening, waarneemkans en plaatstrouw.

Meetvariabelen

Bij vangst: aantal eieren in nest, vleugellengte, kop /snavel, tarsus, vork, gewicht.
Bij aflezing: aantal jongen, status partner, datum.

Meetmethodiek

-

Soort dataset (opslagmedium)

Database vanuit Cr-reading.nl. Nu 4200 van circa 430 individuen.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

€ 120.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Noordse Stern.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

Industrie, waddenkust, broedeilanden.

Referenties